Indkaldelse til Generalforsamling 2024

Der indkaldes hermed til den årlige generalforsamling i 2024
Lørdag den 13. juli 2024 kl. 10.00 
Marielyst Ny Camping, Sildestrup Øvej 14 A
 
 

Mødet indledes med en orientering fra Guldborgsund Forsyning om planerne for ny spildevandsløsning/vacuum  i det gamle område.

 
Forventet formel start af generalforsamlingen kl. 10.30
 
DAGSORDEN:

1.      Valg af dirigent
2.      Bestyrelsens beretning 2023 >>Klik her<<
3.      Forelæggelse af revideret regnskab for 2023 til godkendelse >>Klik her<<
4.      Godkendelse af budget for 2024/2025. Fastlæggelse af eventuel ændring af årskontingent ud over
          udviklingen i nettoprisindekset >>Budget klik her<<
6.       Indkomne forslag

a.       Forslag fra bestyrelsen:
          P.gr.a. ekstraordinære udgifter til oprensning af grøft mod Gnaverhaven, 2 grøfter i den sydlige del af
          Blommestien samt indkøb af ny pumpe foreslår bestyrelsen:
          1.    Der opkræves et ekstraordinært driftsbidrag til pumpefonden på kr. 400,00 pr. parcel på
          Blommestien i 2024
          2.    Driftsbidraget for 2025 fastsættes til kr. 400,00 pr. parcel i 2025
 
b.       Forslag fra Søren Nielsen, Hvidtjørnevænget 12, 4872 Idestrup:
          ”Ønsker ændring af vedtægter for Grundejerforeningen delområder 1,2 og 3 ( jf. tidligere fremsatte
          foreslag.) 
 
Ønsker ændring således at udgifter til vedligehold af grønne områder og søer afholdes grundejere i de enkelte delområder områder. Som det er i dag vil enhver udgift på f.eks. ca. 5,- kr. til fællesarealerne i område 2 blive betalt med 4,- kr. fra område 1 og 1,- kr. fra område 2. I det gamle område ”område 1” ejes stort set alle de grønne arealer af Guldborgsund Kommune. Det gamle område har således ingen udgifter til grønne områder udover græsslåning i langs parkeringsarealer.I område 2 er der en del græs og vådområ-der, Søer og beplantningsbælter som nu og fremover vil kræve en del vedligehold. Derfor foreslås vedtægtsændring således at kontingentet udover et medlemsbidrag , og differentieret vejbidrag incl. stier også differentieres  for udgifter til vedligehold af grønne områder.
Vejbidrag og grønt bidrag opgøres ift. hvor omkostningerne afholdes
Hhv.
Gl. område ”område 1”
Blommestien ”område 2”.
”område 3””
 
c.       Forslag fra Tine Ohm Laursen og Preben Christensen, Jasminvej 35, 4872 Idestrup
 
         ”I 5.3 slettes følgende bisætning:

         ”herunder at holde den fri for frøbærende ukrudt.”

d.       Øvrige indkomne forslag


 7.       Valg af bestyrelsesmedlemmer, kandidater:
            - Peter Bondehøj på valg for 2 år (modtager genvalg)
            - Preben Christensen på valg for 2 år (modtager genvalg)
            - Erik Frikke på valg for 2 år (modtager genvalg)                          
            - Flemming Krøll på valg for 2 år (modtager genvalg)
 
8.        Valg af bestyrelsessuppleant - kandidater
            - Stine Berg på valg for 2 år (modtager genvalg)
                          
9.        Valg af revisor
            - Jytte Peterson på valg for 2 år (modtager genvalg)                      
 
10.       Valg af revisorsuppleant
              er ikke på valg

11.       Pumpelaug

12.       Eventuelt
 
                
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest den 22. juni 2024. Forslag indsendes på sildestrupstrand@gmail.dk Forslag behandles kun på generalforsamlingen, hvis forslagsstiller personligt er til stede og præsenterer forslaget.  
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Bestyrelsen