Referat

Generalforsamlingen 2020


Formandens orientering 2019/2020
Bestyrelsen har arbejdet med de på sidste års generalforsamling aftalt opgaver og forslag. Corona-situationen har påvirket bestyrelsens arbejde og mødeaktivitet. Enkelte møder er dog gennemført som videomøder således, at kommunikation og koordinering af opgaver kunne fortsætte.
Corona var endvidere årsag til at årets generalforsamling måtte udsættes og at dette års Sankt Hans bål ved Sildestrup Købmanden måtte aflyses.
Som rapporteret i forrige periode mangler kommunen at overtage kloakkerne i den nordlige ende af Blommestien. Overdragelsen er endnu ikke helt afsluttet men forventes at ske. Tak til Kaj Jørgensen for at hjælpe med denne sag.
På generalforsamlingen i 2019 fik bestyrelsen til opgave at undersøge muligheden for at lukke Kystvej for gennemkørende biltrafik. Bestyrelsen har været i tæt dialog med kommunen om denne opgave, der anviser os, at ud over anmeldelse til de offentlige myndigheder kan lukning kun ske på grundlag af enighed med Elkenøre Grundejerforening. Denne enighed er endnu ikke opnået.
Grundejerforeningen bidrager til drift og vedligehold af hjertestartere opsat ved Sildestrup Købmanden og ved Campingpladsen. Der har heldigvis ikke været brug for hjertestarterne i perioden.
Toilet/vakuum systemet har også i denne periode været ramt af flere driftsstop. Bestyrelsen har i den anledning rykket Guldborgsund Forsyning for konkret besvarelse af tidlige fremsendte opfordring til driftsstabilisering og fremrykning af kloakering af ’det gamle område’. Vi har modtaget svar fra Guldborgsund Forsyning, som oplyser, at de prioriterer løsning af driftsstop meget højt og at de løbende planlægger vedligehold af systemet mhp. stabil drift. Svaret indeholder ingen tilkendegivelse mht. egentlig kloakering af området.
Vi har været i dialog med kommunen med henblik på at stoppe sammenlægning af grunde og bygning af store sommerhuse på Blommestien, fordi dette efterhånden vil give området karakter af ferieby, hvilket ikke var hensigten, da området blev udstykket og indlemmet i Sildestrup Strand Grundejerforeningen og fordi det er en udvikling, bestyrelsen ikke ønsker. Kommune er vendt tilbage med, at den igangværende udvikling ikke strider mod lokalplanen.
Formændene fra Grundejerforeningerne mødes med Guldborsund kommune primo oktober 2020, hvor følgende emner vil blive drøftet med kommunen:
Anlæggelse af sammenhængende cykelsti fra campingpladsen og ud til Bøtøskoven
Opfordring til kommunen om ikke at give tilladelse til store sommerhuse.
Forbedring af handicapramper
Ny badebro ved Sildestrup.
Helhedsplan for området
Kloakering af gammelt område.
Vejvedligeholdelse: Vejene er har i hele perioden være i god stand og vedligeholdt med en
sammensætning af vejmateriale og med en behandlingsmetode udviklet gennem de seneste år.
En kombination af ærtesten og fortovsstabilgrus udlagt og trukket i profil med vejhøvl. En
blanding af ærtesten og knust asfalt er anvendt på Blommestien og har vist gode egenskaber.
Der er dog brug for hyppigere vedligehold på Blommestien pga. den højere trafikbelastning
på Blommestien.
På baggrund af de senest års registrering af vedligeholdelsesopgaver og omkostninger på
vejene på Blommestien og i det ’det gamle område’ har bestyrelsen fundet anledning til at
udarbejde forslag til differentieret kontingent/vejbidrag.
Bestyrelsen har fået flere positive henvendelse om de opsatte skilte med opfordring til
hensynsfuld kørsel og bestyrelsen vil efter aftale opsætte flere skilte.
Det har dog nu senere vist sig, at opsætningsmetoden med et par stålstænger ikke er en
holdbar løsning, da skilte ved festlige lejligheder bliver trukket op og flyttet/fjernet og enkelte
grundejere fjerner skiltet, fordi de mener, det ikke er lovligt eller at de ikke vil ha´ skiltet
stående på lige netop deres rabat.
Skiltet/budskabet er ok, som det er, men vi vil finde en stærkere løsning til selve stativet med
jordankre eller en faststøbning, så skiltet bliver der, hvor det bliver sat.
Bestyrelse har foranlediget, at borde og bænke ved Sildestrup Strandsø er blevet renoveret og
opfordre alle til at benytte dette fælles rekreative område.
Der er fortsat enkelte medlemmer der ikke har registreret en e-mail og vi opfordrer hermed til
at alle registrerer en e-mail – dette kan ske via vores hjemmeside her eller direkte e-mail til
vores kasserer: Kasserer.sildestrupstrand@gmail.com.
Afslutningsvis vil jeg gerne takke for det spændende arbejde som formand for bestyrelsen,
men af helbredsmæssige årsager ønsker jeg at stoppe min deltagelse i bestyrelsesarbejdet. Tak
for godt samarbejde i bestyrelsen.
Carl Erik Kragh-Jensen