Diverse

September 2020

Hvis I vil tilmelde jer betalingsservice.
Desværre vil nogle af jer opleve, at jeres gamle betalingsservice er ophørt pga opkrævningerne blev sendt ud manuelt i år.  Der er hermed et link, så man selv kan tilmelde sig. tilmeld dig her

August 2020

Bestyrelsen har henvendt sig til Kommunen med spørgsmål om hvorfor der i år ikke er udlagt handicaprampe op over diget og ned til vandet!
Vi har modtaget nedenstående svar fra Jørgen Hilleke Guldborgsund Kommunen:
"I har henvendt jer omkring manglende udlægning af handicaprampe ved nedkørslen for enden af Sildestrup Øvej.
Den manglende udlægning af rampen, her i sommerperioden 2020, skyldes at det ikke på nuværende tidspunkt er muligt at etablere en rampe ned mod vandet som bevægelseshæmmede har mulighed for at benytte på sikker og tryg vis.
Årsagen skyldes vejrets luner der i vinter og forårsmånederne har fjernet store mængder sand for enden af nedkørslen. Rampen vil således blive alt for stejl fra toppen af adgangsvejen og ned mod vandet, og langt fra et anbefalet fald på 1 meter pr 20 meter der er det mest optimale. Det vil således ikke give mening at udlægge rampen.
Det er digelaget der har administrationen af forstrand, dige, klitter og infrastruktur og en evt. teknisk løsning skal findes i samarbejde med dem. Vi har noteret os den manglende udlægning og vil til næste sæson se om der kan ske ændringer på strandforløbet der muliggør en udlægning af handicaprampen."

I bestyrelsen finder vi at det er nogle "tynde" argumenter Kommunen fremkommer med :-(  og vi har videresendt materialet til Digelauget for at sikre at dette bliver for den ene gang, det er sket.

 

Juli 2020

Bestyrelsesmedlem Bjarne Wulff har bedt sig fritaget for bestyrelsesopgaver i Sildestrup Strand Grundejerforening, p.g.a. stort arbejdspres.
Bestyrelsen har på bestyrelsesmøde den 11. juli accepteret Bjarnes tilbagetræden, og takker for den indsat Bjarne har ydet som medlem af besstyrelsen.
Supleant Karsten Knudsen er derfor indtrådt i bestyrelsen og overtager den ledige plads i bestyrelsen.

15. juni 2020

Så er det om at komme ud og rører sig og boltrer jer på boldbanen på Langøvej.
Vi har fået istansat målene og forsynet dem med nye net så de er helt klar til at tage imod alle menneskerder der elsker at boltrer sig med boldspil.
 
16. februar 2020

I kan registrere jeres e.mail adresser direkte på formularen der findes under rubrikken "Kontakt"  - "Registrer  din e.mail adresse"
Eller du kan registrer din mail via denne blanket (linket herunder) - print og send ind
  /gfx/pdf/Email%20accept%20forsendelse%20PDF.pdf16. august 2019


Hastigheds skilte på vejene i Sildestrup Grundejerforenings område.

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen i 2018, fået fremstillet og indkøbt skilte der viser at der højst må køres med 20 km/t på foreningens veje bl.a. på grund af støvgener, og meget færdsel til fods i områderne.
Skiltene er opstillet på steder bestyrelsen finder centrale for placeringen.
Skulle nogen ønske at få placeret et skilt på steder hvor der er meget og hurtig trafik, kan de henvende sig til bestyrelsesmedlem Søren Nielsen, Tlf. 20 21 41 55 Email: nielsensoren@mail.dk 

15. juli 2018

Generalforsamling 2018 er afholdt 14. juli 2018. Et af de væsentlige punkter på dagsordenen var hvordan foreningens veje skal vedligeholdes / med hvilket materiale. På generalforsamlingen blev bestyrelsens forslag til vej-vedligeholdelse vedtaget (se beskrivelsen under indkaldelse til generalforsamling 2018). Der var ikke flertal for forslaget om anvendelse af knust asfalt/genbrugsasfalt.
Endvidere blev det besluttet at bestyrelsen skal udarbejde forslag til udvidet e-mail anvendelse jf det fremsatte forslag.

Velkommen til Erik Shaumann, Kystvej 13 der blev valgt ind i bestyrelsen.

Det fulde referat kommer efter sommerferien.
 

10. November 2017

Bestyrelsen har d. 2. november udsendt brev/mail til alle medlemmer vedr. vedligeholdelse af veje jf. generalforsamlingen 2017.

Du kan læse brevet her: /gfx/pdf/brevmedlvej(1).pdf

 

September 2017

Bestyrelsen har afholdt møde d. 10. september 2017, hvor punktet vedr. anvendelse af knust asfalt i det gamle område gav anledning til en udvidet drøftelse. Bestyrelsen vil selvfølgelig efterleve generalforsamlingens beslutning, men beslutningens ordlyd er upræcis og giver anledning til tolkning. Det er således ikke klart for bestyrelsen, hvordan vej-vedligeholdelsen skal ændres i forhold til anvendelse af knust asfalt.

På grund af den ovennævnte uklarhed, har bestyrelsen besluttet at udarbejde en skriftlig henvendelse til alle medlemmer, som indeholder en uddybning af uklarheden.
Henvendelsen vil endvidere indeholde en beskrivelse af, hvordan bestyrelsen vil planlægge den kommende vedligeholdelse af veje jf. bestyrelsens forståelse af beslutningen om anvendelse af knust asfalt samt vedligeholdelse af stikveje.
 

April 2017

Bestyrelsen har netop afholdt møde. Herfra kan berettes at vedligeholdelse af veje netop er igangsat.
Det er også besluttet at igangsatte ekstra arbejde med at forbedre vejprofilen på Jasminvej. Formålet er at afprøve om dette giver en mere holdbar vejbelægning. Igangsætning sker så snart vejentreprenøren har tid og materialer klar.

Bestyrelsen arbejder med forslag til fartdæmpning i området. For at etablere fartdæmpning på 30 Km/t kræver myndighederne at der også etableres bump. På den kommende generalforsamling vil bestyrelsen fremlægge samlet forslag incl. budget for etablering..

 

Januar 2017

Bestyrelsen har oprettet Facebook gruppe til foreningens medlemmer.

https://www.facebook.com/groups/143444516155198/members/