Affald

Nyt om affaldssortering Marts 2024

Brev til sommerhusejere


Nyt om affaldssortering d. 1. november 2023

Informationsbrev fra REFANyt om affaldssortering d. 12. marts 2023

HUSK:

REFA skal have besked senest 15. august 2023 hvis et område ønsker miljøstationer. 

For god ordens skyld gør bestyrelsen hermed opmærksom på, at aftale om evt. etablering af
miljøstationer skal ske mellem de interesserede grundejere, Refa og kommunen.
Grundejerforeningens bestyrelse har ingen rolle i disse aftaler.

Bestyrelsen havde møde med Guldborgsund Kommune og Refa fredag d. 10.03.2023.
Jakob Lysholdt blev opfordret til at udarbejde et referat fra mødet – I får her en kort opsummering fra mødet.

----------------------
 

Fra Refa deltog:

   Sektionsleder, Logistik og Genanvendelse, Nils Hylleborg og
   Driftskoordinator, Lis Andreasen.

Fra Guldborgsund Kommune deltog:

   Leder af Natur og Miljø, Jakob Lysholdt

Fra SSG bestyrelsen deltog:

   Karsten Knudsen,
   Flemming Krøll og
   Bjarne Dahl


Med udgangspunkt i vores høringssvar, vores drøftelser på mødet med kommunen og
strandgrundejerforeningerne 29.09.2022 og det udsendte materiale fra Refa havde
Grundejerforeningen fremsendt følgende punkter til dagsordenen:
1) Krav til miljøstationer?
      Bestyrelsens rolle ifm. miljøstationer
      Krav/registrering af grundejere der er med i miljøstation
2) Status på differentieret tømningsordning - 'Sommerhusordning';
3) Håndtering af plast- mad- og drikkekartoner samt farligt affald.
4) Anvendelse af små 2-akslede EL-biler i sommerhusområdet
5) Næste kommunikation til grundejerne.

Efter en kort præsentationsrunde takkede vi Jakob Lysholdt for at indkalde til mødet. Vi gav også tilkende, at det var ærgerligt, at kommunen ikke havde indkaldt til det arbejdsgruppemøde, som blev aftalt på mødet mellem kommunen og strandgrundejerforeningerne d. 29.09.2022. Mødet skulle have været med deltagelse af Refa, kommunen og repræsentanter fra
strandgrundejerforeningerne med henblik på at tilpasse indsamlingsordningen til behovet i
sommerhusområderne.
Grundejerforeningen forventer, at der fortsat er mulighed for at tilpasse ordningen til
sommerhusområdet.
 

'Miljøstationer'.

Jf. drøftelserne på mødet vil grundejerforeningens bestyrelse informere via vores hjemmeside, at aftale om evt. etablering af miljøstationer skal ske mellem de interesserede grundejere, Refa og kommunen. Grundejerforeningens bestyrelse har ingen rolle i disse aftaler.

Guldborgsund Kommune er i gang med at undersøge, om de kan stille egnede arealer til rådighed for miljøstationer. Når arbejdet er afsluttet, sender Jakob Lyskoldt en kopi til grundejerforeningen.

Der er p.t. ikke fastlagt en procedure for registrering/fastholdelse af grundejere, der har indgået
aftale om tilslutning til miljøstation. Jakob Lysholdt oplyste, at kommunen foretrækker, at aftalerne er baseret på frivillighed, men at de ikke havde tænkt, over hvordan tilslutningen til etablerede miljøstationer kan sikres i forbindelse med ejerskifte.
 

'Sommerhusordning'.

Refa orienterede om, at det var vurderet, at det ikke var logistisk rationelt eller økonomisk relevant at have forskellig hyppighed for tømning. Denne vurdering udtrykte vi uenighed i og opfordrede Refa til at revurderer dette. Dette afviste Refa og henviste til, at ordningen ville blive evalueret efter igangsætning.
 

Vedr. mad- og drikkekartoner samt farligt affald.

Farligt affald skal i fremtiden afleveres på genbrugsstationen. Det blev endvidere præciseret, at den nuværende ordning med at farligt affald f.eks. batterier kan afleveres i en pose oven på
affaldscontaineren bortfalder med indførelsen af den nye ordning.

Refa orienterede om, at det var Refa selv, der skal indsamle plast, mad- og drikkekartoner.
Efter en lang dialog om løsningen for ‘Plast- mad- og drikkekartoner’ opsummerede vi:

At den beskrevne løsning med plastiksække ikke er acceptable for et sommerhusområde, hvorfor vi opfordrede kommunen og Refa til at genbehandle løsningen inden udrulningen.

Som en del af løsningen foreslog vi bl.a. at servicen for afhentningen også omfattede, at renovatøren tog plastsækken ud af grundejerens nuværende affaldsstativ/affaldscontainer, således at posen ikke skal ligge frit fremme i perioder mellem sommerhuset ikke er beboet og afhentningerne. Der var enighed om problemet i, at dyr vil sprede indholdet, hvis plastikposen ligger frit fremme.
 

Anvendelse af små 2-akslede EL-biler i sommerhusområdet.

Refa orienterede om, at kørsel/indsamling for den nye ordning har været i udbud, og at det blev
vundet af Remondis (den nuværende leverandør).
Det stod ikke helt klart for Refa, hvordan kravet for ‘i udvalgte områder at anvende små lastbiler’ ville blive udmøntet. Der er bestilt nye lastbiler til håndtering af affaldscontainere med flere rum.
Refa var ikke bekendt med, om der var ‘små lastbiler’ blandt de bestilte.
Jakob Lysholdt bad Refa undersøge, hvordan udmøntningen af ‘små biler i udvalgte områder’ bliver opfyldt.
Refa oplyste, at der var set på el-biler, men at disse var fravalgt pga. rækkevidde og vægt.
 

Næste kommunikation til grundejerne.

Inden grundejerforeningens generalforsamling 2023 forventer Refa at udsende supplerende
information til grundejerne.
Refa tog imod invitationen til at deltage i Sildestrup Strand Grundejerforenings generalforsamling d. 8. juli 2023.

Adspurgt fik vi oplyst at containere ved den tidligere Sildestrup-købmanden bliver fjernet når den nye ordning er indført. Vi opfordrede kommunen til at fastholde den nuværende løsning aht. turister og gæster til stranden.

12.03.2023
Mvh.
Bjarne Dahl.

Nyt om affaldssortering modtaget fra REFA i Januar 2023

Kære sommerhusgrundejerforening,

I løbet af 2023 skal vi sortere hushodningsafald i 10 affaldstyper overalt på
Lolland-Falster.

Det gælder også i sommerhusområderne, hvor lovkravet om sortering af
husholdningsaffald omfatter 9 af de 10 affaldstyper – og derfor også betyder nye
indsamlingsordninger.
Sommerhusejerne får to valgmuligheder:
 

  • En standardløsning, som bortset fra farligt affald fuldstændig ligner den ordning, som indføres for enfamilieboliger. Altså indsamling af 9 affaldstyper på den enkelte sommerhusadresse.
     
  • En fællesløsning med såkaldte miljøstationer, hvor sommerhus-beboere kan sortere deres husholdningsaffald. Kravet til en fællesløsning er, at miljøstationen ligger i rimelig gåafstand fra sommerhuset og omfatter 8 ud af 9 affaldstyper. Kun tekstilaffald er undtaget.


Hvornår implementeres den nye indsamlingsordning for sommerhuse?

Den nye indsamlingsordning for sommerhuse vil blive sat i gang fra oktober 2023.
Det er senere end enfamilieboliger, etageboliger, institutioner og virksomheder.
Det sker af respekt for højsæsonen – og for at give sommerhusområderne tid til
at finde de bedste løsninger i netop deres område. Alternativet til
standardløsningen er som nævnt miljøstationer.

REFA skal have besked senest 15. august 2023
Hvis et område ønsker miljøstationer, skal REFA have besked senest 15. august 2023. Vi er klar over, at de nye lovkrav om husstandsindsamling i
sommerhusområder kan give sommerhusejere og grundejerforeningerne
udfordringer. Det handler især om veje og adgangsforhold.

REFA ønsker at finde den bedste løsning for sommerhusområderne og for
sommerhusejerne. Alt sammen inden for de rammer, som er fastsat af Folketinget og kommunerne på Lolland-Falster.
 

Rammerne er bestemt af Folketinget


I 2020 indgik et bredt flertal i Folketinget aftalen ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”. Klimaplanen for en grøn affaldssektor sætter en række lovkrav til affaldssektoren, heriblandt indsamling af 9 affaldstyper i sommerhusområderne.


Via e-Boks udsender vi i februar breve til alle sommerhusejere med information
om den implementering af de nye sorteringsordninger. En kopi af brevet er
vedhæftet denne mail, hvor sommerhusenes standardløsning er yderligere
beskrevet.

REFA står meget gerne til disposition for grundejerforeningerne i forhold til spørgsmål og beregninger omkring etablering af miljøstationer (33-50 sommerhuse pr. miljøstation).
 

Kontaktpersoner hos REFA:

  • Kenneth Bøgh Hansen, Projektleder.
  • Lis Andreasen, Driftskoordinator.

De kan begge kontaktes på telefon 54 84 14 00 i tidsrummet kl. 08-16.
 

Information på mange platforme


Vi informerer på mange platforme: direkte brev i e-Boks, på www.refa.dk, i
nyhedsbreve, på sociale medier, med showrooms, piktogrammer, sorteringsvejledninger på tryk og online samt vores gratis sorteringsapp Perfect Waste.

REFA deltager desuden med en stand på Fritidsmessen i Nykøbing F. i weekenden 11.-12. marts 2023 samt på Visit Lolland-Falsters orienteringsmøde for sommerhuse i Rødby lørdag den 1. april.

Har I spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte ovenstående.
 

AFFALDSSORTERING (historiske opdateringer)

Vi har som bestyrelse modtaget nedenstående fra det kommunale renovationsselskab REFA som informerer om forestående/kommende ændringer i renovations håndteringen:

23. december 2020
AFFALDSSORTERING!
Vi har som bestyrelse modtaget nedenstående fra det kommunale renovationsselskab REFA som informerer om forestående/kommende ændringer i renovations håndteringen:
Kære bestyrelse i sommerhus-grundejerforening på Lolland og Falster
Sikke et år 2020 har været – ingenting har været som det plejer. Corona har sendt en masse folk hjem og arbejde hjemmefra og ferien er blevet i holdt i Danmark. Sommerhusene har været fyldte som aldrig før. Det har givet helt nye oplevelser for os, der arbejder med skrald. Mængden af skrald er eksploderet i sommerhusområderne, mange ekstra sække, ændrede tømningsfrekvenser, propfyldte flaske og papir kuber og mange ekstra tømninger. Heldigvis har vores skraldemænd sørget for, at vi alle kommer af med vores skrald uge efter uge.
 Den 16. juni 2020 indgik et flertal i Folketinget aftalen ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”. Aftalen sætter nye krav til affaldssektoren blandt andet om en national indsamling og sortering heriblandt sommerhuse.
For REFA og for mange andre affaldsselskaber betyder det, at indsamlingen af skrald skal reorganiseres. Lige nu afventer vi den endelige affaldsbekendtgørelse, som endnu ikke er udmøntet i lov.
Når den udkommer starter arbejdet med de kommunale affaldsplaner, høringer, regulativer og udbud. En proces, som kan tage op til 2 år. Lige så snart REFA kender retningslinjerne vil vi invitere til dialog for sammen at finde den bedste fremtidige løsning. Vi håber på, at det bliver inden sommer 2021.
I er altid meget velkommen til at kontakte os hvis I har spørgsmål.
REFA ønsker jer og jeres familier en glædelig jul og et godt nytår og vi glæder os til et godt og frugtbart samarbejde.
Venlig hilsen
Lene Vind Sektionsleder
Telefon +45 54 84 14 64  •  Mobil: +45 30 45 35 56
lev@refa.dk