Referat af generalforsamling 2017

Referat af ordinær generalforsamling i Sildestrup Strand Grundejerforening afholdt den 8. juli 2017 kl. 10.00.
 
 
 
DAGSORDEN:
 
1.      Valg af dirigent
2.      Bestyrelsens beretning
3.      Forelæggelse af revideret regnskab for 2016 til godkendelse
4.      Godkendelse af budget for 2017
5.      Fastlæggelse af eventuel ændring af årskontingent ud over udviklingen i
           nettoprisindekset
6.      Eventuelt oplæg vedrørende vejvedligeholdelse ved ekstern ekspert
7.      Indkomne forslag, jf. bilag 1
           a.       Vedligeholdelse af stikvej
           b.       Veje renoveres med knust asfalt/genbrugsasfalt
           c.        Oplæg til generalforsamlingsbeslutning vedr. fartnedsættelse, herunder
                    etablering af  bump og opsætning af skilte
d.      Oplæg til generalforsamlingsbeslutning om eventuel økonomisk støtte til Marielyst
            Strandkirke
e.      75-års jubilæumsfest
8.      Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 1 bestyrelsesmedlem for 1 år
         På valg er:
            a.         Kaj Jørgensen– modtager ikke genvalg
            b.         Bjarne Dahl – modtager genvalg
            c.         Anni Jeppesen– modtager genvalg
            d.         Bjarne Wulff – modtager valg som bestyrelsesmedlem
            e.          Nyvalg af et yderligere bestyrelsesmedlem for 1 år, da Kai Olsen ønsker at
                       udtræde af     bestyrelsen
9.      Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for henholdsvis 2 år og 1 år
            a.         Bjarne Wulff – modtager genvalg som bestyrelsesmedlem
            b.         John Olesen ønsker at udtræde som bestyrelsessuppleant
10.    Valg af revisor og revisorsuppleant – begge for 2 år
            a.         Gitte Larsen – modtager genvalg
            b.         Valg af revisorsuppleant
11.    Pumpelaug
12.    Eventuelt
 
 
Formand for foreningen Kaj Jørgensen bød velkommen til foreningens 74. årlige generalforsamling. Der var mødt 113 medlemmer. Der var yderligere givet 13 fuldmagter.
 

 
Ad 1)  Valg af dirigent
 
Bestyrelsen foreslog Hans Christian Mortensen, som blev valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede at den ordinære generalforsamling var lovligt indvarslet. Bad om, at de som ønskede at få ordet af hensyn til referenten nævnte deres navn og sommerhusadresse.
 
Senere på generalforsamlingen bad et medlem om, at bestyrelsen præsenterede sig selv, hvilket skete.
 
Der var desuden 2 ændringer til dagsordenen:
 
Punkt 6 vedrørende oplæg om vejmaterialer udgår, da det var for dyrt at få en ekspert til at komme til generalforsamlingen.
 
Punkt 7 d  vedrørende bidrag til Strandkirken udgår, jf. beretningen.
 
Sluttelig blev der valgt 2 stemmetællere:
 
Claus Jørgensen, Ellevænget 10 og Erik Schaumann, Kystvej 13.
 
Herefter gav dirigenten ordet til foreningens formand Kaj Jørgensen.
 
 
Ad 2)  Bestyrelsens beretning
 
Formanden for bestyrelsen afgav bestyrelsens beretning, som er gengivet nedenfor. Formanden henviste samtidig til den orientering, der er udsendt sammen med indkaldelsen til generalfor-samlingen.
 
” Igen er et år gået og 2016 har været uden de store udfordringer. Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder, hvor vi altid har en masse emner at debattere, så det tager en del tid.
Vores veje kræver en del debat, men i år har det været lidt nemmere at vedligeholde dem p.g.a  et fornuftigt vejr uden de store mængder regn.
Stikvejene skal de enkelte grundejere selv holde, men de får stillet de fornødne mængder materialer til rådighed, det er noget, som er nedskrevet i vores vedtægter ”Regler for vejvedligeholdelse”
Men jeg kan røbe, at vi allerede nu har fået et par forslag om at grundejerforeningen også skal overtage dem. Så det er medlemmerne, der skal tage stilling til det på generalforsamlingen, men vi kommer til at oplyse, at det kan vi ikke gøre med det nuværende kontingent, så det vil kræve en forhøjelse.
Vi har også i bestyrelsen uenighed om hvilket materiale, der skal bruges til vedligeholdelse af vores veje og det har også været diskuteret på sidste års generalforsamling.
I år er der så indkommet et forslag om, at vi går over til at bruge knust asfalt, så nu er det op til jer medlemmer at tage stilling til det.
Cykelstien på Stovby Ringvej står stadig på vores ønskeliste, men hvordan chancerne ligger tør jeg ikke rigtigt bedømme, man hævder jo fra politisk side at økonomien er i bedring i vores kommune, men vi er i et valgår så det skal man nok være forsigtig med at lægge for meget i .
Bestyrelsen har i det forgangne år arbejdet med hastigheds begrænsninger på vores veje, men det er en besværlig proces, hos politi og kommunen, nu på det sidste er kravet fra kommunen, at der skal laves en hel del bump og når det kommer til stykket, er det spørgsmålet, om det er pengene værd, for hvor mange vil respektere det. Det spørgsmål er også lagt ud til afgørelse af medlemmerne.
Vi har også et forslag med om at yde støtte til Strandkirken på Marielyst, da man tidligere har fået midler fra Væggerløse kirke, men det er der sat en stopper for fra Kirkeministeriet, da det er en selvejende kirke. Her spørger vi også vores medlemmer, men efter problemerne kom frem i dagspressen, ser det ud til, at man har fået løst de økonomiske forhold, så derfor har bestyrelsen besluttet at trække forslaget fra dagsordenen.
Formandsskabet, bestående af samtlige formænd i hele Marielyst området, ialt 10 formænd mødes et par gange om året og udveksler erfaringer, en god måde at lære af hinanden at kende på .
Her diskuterer vi også hastighedsbegrænsninger og her var jeg så den 1. juli i Folketidende med et indlæg omkring dette emne, hvor jeg tilkendegjorde formandsgruppens holdning nemlig, at vi ønsker 50 km/ t overalt på de gennemgående veje. Så blev vi fri for alle de skilte, hvor man et sted må køre 60 km/t og så snart man drejer af, må man køre 50 km/ t - skilte forvirring i højeste grad. Det ville også gøre det mere enkelt for vores turister
Vandproblemer har ikke givet de store bekymringer, men vi fik jo en gevaldig storm her i vinter, som gjorde os opmærksomme på hvor vigtige vores diger er for området. Forspillet lignede jo lidt 1872, hvor vestenvinden i flere dage havde blæst vandet op i den Botniske Bugt, for derefter pludselig at gå om i øst og presse det tilbage med en gevaldig kraft. Der blev dog ingen fare for oversvømmelse hos os, men vandet nåede helt op til diget. Vi er dog væsentlig bedre stillet end dengang, for metrologerne kunne med næsten centimeters nøjagtighed sige hvor højt vandet ville stige, men det viser jo, hvor vigtigt det er, at vi har et godt og velplejet dige .
Vi arbejder stadig på at få flest mulige mailadresser på vores medlemmer, så vi kan henvende os elektronisk til dem, hvilket vi ser som en nødvendighed, da det ikke er let at forudse, hvad der sker med vores postvæsen og denne form for kommunikation er både hurtigere og væsentlig billigere. 
Igen i år var der bål på stranden Sankt Hans aften. Bålet tændtes  kl 21; 30 og vi anslår at ca. 200 deltog i afbrændingen .
Det var så min sidste beretning, jeg vil så gerne sige tak til medlemmerne for fremmødet og lægge beretningen ud til debat, hvis der er ting, der ønskes uddybet.”
Der var ingen spørgsmål/kommentarer til beretningen.
 
 
Ad 3)  Forelæggelse af revideret regnskab for 2016 til godkendelse
 

Randi Dalskjær oplyste, at der i vores område er 94 parceller, som ikke er pligtige medlemmer. Heraf er 54 frivillige medlemmer. Vi har også i år opfordret de resterende til at være frivillige medlemmer og dermed deltage i udgifterne til vejvedligeholdelse m.v.
 
Vi har haft advokatbistand til at inddrive betaling af kontingent for 2 medlemmer.
 
Vi er blevet spurgt, om vi kunne udsende opkrævninger på email. Det er ikke muligt, men man kan altid tilmelde sig betaling via PBS.
 
Randi Dalskjær gennemgik herefter enkelte af regnskabets poster, herunder at udgiften til skilte og galger er betydeligt mindre end budgetteret, da der var budgetteret udgift til evt. fartbegrænsnings-skilte.
 
Det blev på forespørgsel oplyst, at udgiften til eventuel fartdæmpning tages fra foreningens formue og således ikke genererer en kontingentforhøjelse.
 
Der var ingen spørgsmål til regnskabet, som herefter blev godkendt.
 
 
Ad 4)  Godkendelse af budget for 2017
 
Der var desværre med indkaldelse udsendt en kladde til budgettet. Der blev ved indgangen udleveret det korrekte budget.
 
Randi Dalskjær gennemgik enkelte poster. Der var ingen spørgsmål til budgettet, som herefter blev godkendt.
 
Ad 5)  Fastlæggelse af eventuel ændring af årskontingent ud over
            udviklingen i nettoprisindekset

 
Kontingentet for 2017 udgør kr. 559,00. Der er ingen forslag til ændringer af årskontingentet udover det, der fremgår af punkt 7 a.
 
Sven-Erik Heller, Tjørnevænget 23, bad om at få bekræftet, at stigningen i kontingentet på kr. 100,00 for 2017 også er gældende fremover. Det blev bekræftet.
 
 
Ad 6)   Eventuelt oplæg vedrørende vejvedligeholdelse ved
            ekstern ekspert

 
Punktet udgår, jf. punkt 1.
 
 
Ad 7)  Indkomne forslag, jf. bilag 1
 
Som indledning til punkt 7 gjorde dirigenten opmærksom på, at det forudsattes, at de fremmødte havde læst forslagene, der som følger heraf ikke ville blive læst op i sin helhed.
 
Ad 7 a)  Vedligeholdelse af stikveje
 
Der var indkommet 2 forslag fra medlemmerne vedr. vedligeholdelse af stikveje.
 
Fra Bodil Løjmand, Jasminvej 56, 4872 Idestrup
 
”Vedligeholdelse af stikvejene er aktuel. Dette bedes I tage med på ovennævnte generalforsamling.
 
Fra Frede Vest Hansen, Blåbærvænget 4, 4872 Idestrup
 
”Sildestrup Strand Grundejerforening renoverer og vedligeholder alle veje som er beliggende i grundejerforeningens område incl. stikveje.”
 
Bodil Løjmand supplerende sit forslag med, at det kunne være vanskelig på den enkelte stikvej at blive enig om vedligeholdelse af stikvejen og Frede Vest Hansen oplyste, at han fandt, at standarden på vores stikveje var meget lav.
 
Bjarne Dahl oplyste, at kontingentforhøjelsen, hvis forslaget vedtages, er estimeret til kr. 90,00 årligt ud fra en kalkulation om, at stikvejene formentlig skal vedligeholdes i en rotationsordning på 5 år.
 
Anni Jeppesen erindrede om den nuværende ordning vedrørende vedligeholdelse af veje, hvor grundejerforeningen leverer materialet efter kontakt til vejformanden og hvor ejeren derefter selv skal jævne det ud.
 
Henrik Linde, Jasminvej 60 gjorde opmærksom på, at det er vigtigt at bibeholde græsrabatterne på stikvejene af hensyn til afvandingen.
 
Der var herudover en drøftelse af materialer, størrelse på sten, opdeling af vejene i stam- og stikveje m.v. Bjarne Hansen, Enebærvej 38 fortalte om gode erfaringer med perlesten på deres stikvej.  Herefter blev forslagene om, at foreningens vejentreprenør overtager vedligeholdelsen af stikvej og i bekræftende fald med deraf følgende kontingentstigning på kr. 90,00 sat til skriftlig afstemning. Forslagene blev vedtaget med 54 ja stemmer, 40 nej stemmer og 1 blank.
 
Vedligeholdelse af stikveje af vejentreprenør efter bestyrelsen anvisninger blev således vedtaget.
Regler for vejvedligeholdelse tilrettes herefter.
 
 
Ad 7 b)  Veje renoveres med knust asfalt/genbrugsasfalt
 
Frede Vest Hansen, Blåbærvænget 4, 4872 Idestrup havde fremsendt følgende forslag til behandling på generalforsamlingen.
 
”Vejene renoveres med knust asfalt/genbrugsasfalt.”
 
Bestyrelsens anbefaling i den anledning er,
 
”at generalforsamlingen tilslutter sig den af bestyrelsens igangsatte plan for etablering af korrekt vejprofil og materialevalg og også bemyndiger bestyrelsen til at igangsætte afprøvning og brug af knust asfalt i det gamle område, hvis dette findes økonomisk eller teknisk fordelsagtig.”
 
Bjarne Dahl redegjorde kort for ovennævnte plan, der er udarbejdet på baggrund af de rapporter, der er henvist til i bilag 1 til indkaldelsen. Der er p.t. ikke grundlag for at konkludere, at knust asfalt er mere holdbart eller billigere i længden – erfaringerne fra Blommestien giver heller ikke anledning til at konkludere dette. Den af bestyrelsen foreslåede plan vil afdække om knust asfalt vil være mere holdbart i vores område. Planen er vedtaget af et flertal i bestyrelsen og igangsat som et forsøg, der endnu ikke afsluttet på Jasminvej med etablering af en vejprofil, påfyldning af materiale, som tromles og eventuelt påfyldning af yderligere finere materiale – alt med henblik på at etablere en fast overflade og en profil, som gør, at regnvandet kan løbe af vejen. Det er hensigten, at den samme procedure igangsættes på den del af Blommestien, som går fra Stouby Ringvej til Lakseløbet – her med knust asfalt – når der næste gang skal renoveres vej på Blommestien. Erfaringerne herfra vil blive brugt i det videre arbejde med vejene.
 
Sven-Erik Heller, Tjørnevænget 23 spurgte til problematikken omkring knust asfalt som problemaffald.
 
Kell Robdrup, Digevej 32 bekræftede, at knust asfalt, hvis det skal graves op, skal deponeres som farligt affald, hvilket i øvrigt er i overensstemmelse med de bilag, der er henvist til i bilag 1 til indkaldelsen.
 
Finn Larsen var af den opfattelse, at det i forbindelse med en eventuel opgravning til kloak var kommunens problem.
 
Flere deltagere var enige i, at den manglende profil på vejene er det væsentligste problem, da hullerne opstår bl.a. fordi der står vand på vejene. Dette er gældende både i det gamle område, hvor der repareres med grus m.v. og på Blommestien, hvor der repareres med knust asfalt.
 
Frede Vest Hansen, Blåbærvænget 4 fandt fortsat, at knust asfalt er det bedste materiale. Dette synspunkt blev –uagtet at bestyrelsen p.gr.a. af den uenighed, der har været om spørgsmålet, jf. formandens beretning, havde aftalt borgfred på generalforsamlingen – støttet meget entusiastisk af  den afgående vejformand Kai Olsen.
 
Et medlem fra Blommestien bad om, at der blev anvendt knust asfalt på Blommestien og stikvejene der, da reparationerne holdt meget kort tid. Bestyrelsen kunne oplyse, at der allerede anvendes knust asfalt på Blommestien.
 
Frede Vest Hansens forslag blev herefter sat til skriftlig afstemning. Der var 63 ja stemmer, 25 nej stemmer, 2 blanke og 1 ved ikke.
 
 
 
Ad 7 c)  Oplæg til generalforsamlingsbeslutning vedr. fartnedsættelse, herunder
              etablering af bump og opsætning af skilte

 
Kaj Jørgensen oplyste, at bestyrelsen var enig om, at projektet vedr. fartdæmpende foranstaltninger sættes i bero, når henses til udgiften og den forventede effekt.
 
Finn Larsen redegjorde for kravene fra politi og kommunen samt udgifterne til gennemførelse af projektet, jf. bilag 1.
 
Jønsson, Langøvej 9 argumenterede for fartdæmpende foranstaltninger, f.eks. bump og fandt, at man ikke prioriterer færdselssikkerhed, specielt var han bekymret for børnene.
 
Vivian Robdrup, Digevej 32 spurgte, om der er nogen oversigt over hvor mange uheld, der har været i området. Carl Erik Kragh-Jensen kunne oplyse, at det er der ikke.
 
Efter yderligere drøftelse af sammenhæng mellem bump og huller i vejen, blev spørgsmålet sat til afstemning ved håndsoprækning. Der var flertal for, at projektet sættes i bero.
 
 
Ad 7 d)  Oplæg til generalforsamlingsbeslutning om eventuel økonomisk støtte til
               Marielyst Strandkirke

 
Punktet udgår, jf. punkt 1
 
 
Ad 7 e)  75-års jubilæumsfest
 
Carl Erik Kragh-Jensen fortalte, hvorledes foreningens 60 års jubilæum blev fejret og at bestyrelsen havde valgt at lægge det ud til generalforsamlingen at beslutte, om foreningens 75-års jubilæum skulle fejres.
 
Der var ikke flertal for at fejre 75-års jubilæet.
 
Ad 8)  Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 1 bestyrelsesmedlem for 1 år
             På valg er:
                        a.  Kaj Jørgensen– modtager ikke genvalg
                        b.  Bjarne Dahl – modtager genvalg
                        c.  Anni Jeppesen– modtager genvalg
                        d.  Bjarne Wulff – modtager valg som bestyrelsesmedlem
                        e.  Nyvalg af et yderligere bestyrelsesmedlem for 1 år, da Kai Olsen
                               ønsker at udtræde af bestyrelsen
 
Kai Olsen foreslog følgende kandidater til de ledige poster:
 
Søren Nielsen, Hvidtjørnvænget 12
Anne Marie Tambour, Jasminvej 13
Karl Johan Stoffer, Petuniavænget 14, som ikke ønskede at stille op.
 
Efter skriftlig afstemning var resultatet, at Bjarne Wulff, Bjarne Dahl og Anni Jeppesen blev genvalgt for en 2-årig periode og Søren Nielsen for en 1-årig periode.
 

 
Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig således:
 
Formand ...................................... Carl Erik Kragh-Jensen
Næstformand, hjemmeside ...... Bjarne Dahl
Kasserer ....................................... Randi Dalskjær
Sekretær ...................................... Anni Jeppesen
Vejansvarlig ................................. Søren Nielsen
Grønne områder, pumper ......... Finn Larsen
Skilt og distribution .................... BjarneWulff
 
 
Ad 9)  Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for henholdsvis 2 år og
            1 år

                   a.         Bjarne Wulff – modtager genvalg som bestyrelsesmedlem
                   b.         John Olesen ønsker at udtræde som bestyrelsessuppleant
 
Kai Olsen foreslog følgende kandidater til de ledige poster:
 
Anne Marie Tambour, Jasminvej 13 og Karl Johan Stoffer, Petuniavænget 14, som begge ikke ønskede at stille op.
 
Bestyrelsen foreslog:
 
Lena Malling, Langøvej 40, for 2 år
Niels Kjærgaard, Hvidtjørnvænget 21, for 1 år
 
Begge kandidater blev valgt med akklamation.
 
 
Ad 10)  Valg af revisor og revisorsuppleant – begge for 2 år
            a.         Gitte Larsen – modtager genvalg
            b.         Valg af revisorsuppleant
 
Gitte Larsen blev genvalgt med akklamation.
 
Som revisorsuppleant foreslog bestyrelsen Annette Marquardtsen, Jasminvej 37, som blev valgt med akklamation.
 
 
Ad 11)  Pumpelaug
 
Kaj Jørgensen oplyste, at der ikke har været væsentligt problemer i pumpelauget siden sidste generalforsamling.
 
Der var ingen spørgsmål til dette punkt.
 

 
Ad 12)  Eventuelt
 
Kai Dreier, Digevej 20, oplyste, at han fandt, at dele af generalforsamlingen havde været uværdig. Foreslog at det kunne være hensigtsmæssigt at opdele foreningen i 3 dele, bestående af henholdsvis det område, som ikke er pligtige medlemmer, resten af det gamle område og endelig Blommestiområdet.
 
Der var ikke yderligere til dette punkt, hvorefter dirigenten erklærede generalforsamlingen for afsluttet.
 
Carl Erik Kragh-Jensen takkede John Olesen, afgående suppleant, Kaj Olsen  og Kaj Jørgensen for deres store stykke arbejde i bestyrelsen igennem årene.
 
Kaj Jørgensen takkede til sidst Hans Christian Mortensen for hans ledelse af generalforsamlingen.
 


Frederiksberg, 21. august 2017
 
Som referent
 
Anni Jeppesen
Tiltrådt af bestyrelsen
 
 
Carl Erik Kragh-Jensen, formand                   Bjarne Dahl

Randi Dalskjær                                                  Anni Jeppesen

Finn Larsen                                                        Bjarne Wulff