Referat ekstraordinær generalforsamling 2016

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Sildestrup Strand Grundejerforening afholdt den 09. juli 2016 kl. 11.30.
 
 
Umiddelbart efter den ordinære generalforsamling den 9. juli 2016 afholdes ekstraordinær generalforsamling, idet punkterne 6 a og 10 a på den ordinære generalforsamling ikke kunne vedtages med det fremmødte antal grundejere. Der var fremmødt 93 grundejere.
 
Dagsorden:
 
1.         Valg af dirigent
2.         Vedtagelse af ændring af vedtægtens punkt 9.3, 1. punktum til følgende ordlyd:
 
          ”Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne, fremsendt enten som email eller med ”almindelig post.”
           
3.       Vedtagelse af tillæg til Vedtægt for Sildestrup Strand Grundejerforeningen omhand-lende udvidelse af pumpelauget formål, jf. bilag 1 til indkaldelse til generalforsamling den 9. juli 2016
 
 
 
Ad 1    Valg af dirigent
 
Bestyrelsen foreslog Hans Christian Mortensen, som blev valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede at den ekstraordinære generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Bestyrelsen har 2 forslag, som fremgår af dagsordenen.
 
 
Ad 2
 
Forslag vedtaget.
 
Ad 3
 
Forslag vedtaget.
 
 
Således afsluttede dirigenten Hans Christinan Mortensen dagsordenen og gav ordet tilbage til Kaj Jørgensen, der takkede dirigenten og takkede for god ro og orden. Herefter blev der inviteret til det traditionsrige sildebord.
                       
 
 
 
09.07.2016
 
Som referent
Bjarne Dahl