Referat af generalforsamling 2016

Referat af ordinær generalforsamling i Sildestrup Strand Grundejerforening afholdt den 09. juli 2016 kl. 10.00.
 
 
DAGSORDEN:
 
1.         Valg af dirigent
2.         Bestyrelsens beretning
3.         Forelæggelse af revideret regnskab for 2015 til godkendelse
4.         Godkendelse af budget for 2016
5.       Fastlæggelse af eventuel ændring af årskontingent ud over udviklingen i nettoprisindekset
a.       Bestyrelsen foreslår, at kontingentet for 2017 forhøjes med kr. 100,00 ud over den almindelige nettoprisindeksregulering. Begrundelsen herfor er, at budgettet for 2016 udviser et underskud på ca. kr. 90.000.
6.         Indkomne forslag
a.       Bestyrelsen foreslår, at vedtægtens bestemmelse 9.3. 1. punktum ændres således, at indkaldelse kan udsendes på e-mail til de medlemmer, der har oplyst e-mailadresse til foreningen og herefter får følgende ordlyd:
          ”Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne, fremsendt enten som e-mail eller med almindelig post”.
          Begrundelse for forslaget er, at udgifterne til porto er stadigt stigende.
b.       Hvad elsker du højest? BILER eller børn (dyr). Børn og dyr må beskyttes ved at hastighed nedsættes, som pt ofte er alt for høj.
40 km/t er tilladt.
Vejene på Jasminvej og Langøvej er nu så flotte og lige, at flere kører helt op til 50-60 km/t (jo flere huller, jo lavere hastighed)
Det er kun et spørgsmål om tid inden en alvorlig ulykke bliver aktuel med nuværende forhold. 
Bestyrelsen har det overordnede ansvar.
To forslag: 
a) Der indlægges tre-fire BUMP i hver vej.
b) Hastighedsbegrænsningsskilt opsættes fx 20 km/t 
Det siges at være svært og vanskeligt i forbindelse med ansøgning til myndighederne. Palle Jønsson skal derfor melde sig til en gruppe, der vil arbejde for opsætning af skilt, for at aflaste bestyrelsen, som udfører et stort og gratis arbejde for os alle.
Venlig hilsen Peter, Cherry, Julie og Isabella fra Jasminvej 31 og
Palle, Bente og Maria fra Langøvej 9
7.       Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
          På valg er:
            a.         Kai Olsen – modtager genvalg
            b.         Finn Larsen – modtager genvalg
            c.         Carl-Erik Kragh-Jensen– modtager genvalg
            d.         Randi Dalskjær – modtager genvalg
8.         Valg af bestyrelsessuppleanter
            a.         John Olesen – modtager genvalg
9.         Valg af revisor og revisorsuppleant
            a.         Preben Rasmussen – modtager genvalg
10.       Pumpelaug
a.       Bestyrelsen foreslår, at pumpelaugets formål udvides til tillige at omfatte reparation og fornyelse af vejdræn langs Blommestien. Baggrunden herfor er, at Guldborgsund Kommune i forbindelse med udstykningen af området ikke ville påtage sig opgaver i forbindelse med afvanding af området. Dette har medført, at vejdrænene ikke vedligeholdes, og at der i enkelte situationer med oversvømmelse p.g.a. tilstopning af vejdræn har været uklarhed om, hvem der skal forestå udbedringen, jf. bilag 1 til denne indkaldelse.
11.       Eventuelt
 
Efter generalforsamlingen og den eventuelle ekstraordinære generalforsamling vil der i lighed med tidligere blive serveret sild og lidt pålæg for ikke sildespisere.
 
 
                                                       --- oo O oo ---
 
 
Inden det formelle møde startede opfordrede Kaj Jørgensen til kort stilhed for at ære mindet for foreningens tidligere formand Erik Østerholm Hansen, der efter lang tids sygdom afgik ved døden i januar 2016.
 
 
 
Ad 1    Valg af dirigent
 
Bestyrelsen foreslog Hans Christian Mortensen, som blev valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede af generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Bestyrelsen havde to forslag, som fremgår af dagsordenens punkt 6.
 
Ad 2                Bestyrelsens beretning
 
I foreningens sammenhæng har 2015 været et roligt år uden udskiftninger i bestyrelsen, vi holder 6 bestyrelsesmøder om året, der er mange ting, der skal drøftes og med en debatlysten bestyrelse kan det tage sin tid.
 
Et evigt tilbagevendende emne er vores veje, og de har i det forgangne år været kostbare at holde og vi måtte sidst på året antage en ny entreprenør, da det kneb den tidligere at afse tid til opgaven. Vi mener nu at have fået styr på det meste, men vinteren var meget kostbar at komme igennem pga. de store mængder regn. Vi forsøgte os sidste efterår med fræsning af nogle enkelte veje, og det så rigtig godt ud, da det lige var udført, men da efteråret kom med de store regnskyl, var det ligesom de næsten gik i opløsning.
 
Stikvejene skal de enkelte grundejere selv holde, og det giver til tider anledning til misforståelser, men det er noget, der er nedskrevet i vores vedtægter for længe siden og fremgår af vores hjemmeside. Man kan rekvirere materiale hos vores vejformand, men man skal selv sørge for at få det lagt ud.
 
Cykelstien på Stovby Ringvej glippede i denne omgang, og vi måtte så nøjes med en såkaldt 1+2 vej. Det har afhjulpet en del af problemerne og vi er især glade for, at vi fik den helt op til Blommestien på Sildestrup Øvej - også her gør det bilisterne opmærksom på at der skal være plads til både fodgængere og cyklister.
 
Dog har vi ikke opgivet cykelstien og her arbejder vi sammen med trafikgruppen, der er nedsat på Marielyst, og med jævne mellemrum minder vi kommunen om at en cykelsti er det optimale.
 
Bestyrelsen har i det forløbne år arbejdet med hastigheds begrænsning på vores veje og vi har i dette forår sendt en plan til kommunen, som skal godkendes både her og hos politiet. Vi har det problem, at så snart vejene bliver gode at køre på, bliver der kørt for stærkt.
 
Kloakering af vores område er vel ligesom lagt i bero, vi har i hvert fald ikke hørt fra Forsyningen siden sidste forår, men er man interesseret kan man læse mere på vores hjemmeside, hvor vi har gengivet den orientering vi har modtaget fra Guldborgsund Forsyning om den aktuelle status på nuværende tidspunkt.
 
Sidste år beklagede jeg mig lidt over afvandingen af Blommestien og her lykkedes det os så at finde problemet i den sydlige ende, her var groet en trærod ned og stoppede afløbet. Da vi fik fjernet roden, var problemet løst. Vi arbejder i øjeblikket med at få sat nogle følere på de pumper, vi har, så de kun køre, når der er behov.
 
Nordkanalens udvidelse har haft en gunstig effekt på afvandingen, men når der som anden juledag kommer 50 mm regn, vil der uanset hvad vi gør, gå to til tre dage inden vandstanden igen er normal. Det kommer vi til at leve med, da vores område jo ligger under havets overflade.
 
Vandproblemerne i det gamle Marielyst-område er jo jævnligt til debat i Grundejerforeningernes formandsgruppe og i den lokale dagspresse. Her har vi fra Sildestrup Strand Grundejerforening meldt fra, fordi vi hævder, at vi har betalt for afvanding her i vores område. I Marielyst Grundejerforening ønsker man, at vi deltager i en solidarisk total løsning, som vil koste i omegnen af 15.000 kr. pr. grund.
 
Bestyrelsen er tilfreds med, at loppemarkedet er flyttet til den store parkeringsplads. Her er der parkeringsplads til alle, og trafiksikkerheden er forbedret på Sildestrup Øvej.
 
Vi mener nu, at vores hjemmeside er opdateret, så den er klar til et videre skridt i den elektroniske retning, hvor vi ønsker at samle alle medlemmers e-mail adresse – alle dem som har en e-mail adresse, for på et tidspunkt at kunne sende indbydelse ud til vores Generalforsamling og andre muligheder for at orientere. En løsning, der vil spare Grundejerforeningen for en del arbejde samt en del penge.
 
Det kræver dog en masse forberedelse samt en vedtægtsændring, inden vi kan tage det fulde skridt.
 
Igen i år var der bål på stranden Sankt Hans aften. På grund af vejret var der tvivl om afbrændingen, men vinden stilnede af og bålet blev tændt kl. 21:30 og midsommervisen blev omdelt på tryk til fælles sang.
 
Kaj Jørgensen afsluttede med at takke bestyrelsen for godt samarbejde.
 
Spørgsmål ifm. orienteringen:
 
Peter Clausen Sitkavænget 36: Bad om uddybning vedr. ny metode for vejvedligehold.
Kai Olsen orienterede kort om anvendelse af knust beton.
 
Kai Drejer, Digevej 22: Kommenterede vejvedligeholdelsesmetode og udtrykte sin undren over anvendelse af cement og mente at der var for mange store sten i vejmaterialet.
 
 
Anne Marie Aagaard, Jasminvej 58: Gav udtryk for at vejene har været repareret med for grove materialer  og at vejene ikke har været gode at gå på.
 Kai Olsen bad om uddybning idet vejene p.t. er i meget fin stand. Men medgav at den tidligere entreprenør var kommet til at anvende for grove materialer ved første vedligeholdelsesarbejde. Dette er rettet nu.
Henrik Skov, Sildestrup Øvej supplerede med sine erfaringer med at anvende knust beton. At det virker fint, men at der er hyppigere punktering pga. skidt(søm) i materialet.
Karl Johan Stoffer, Petuniavænget xx: Gav udtryk for, at han vurderer, at bestyrelsen ikke har styr på at vedligeholde vejene. Efter hans opfattelse kan knust beton ikke anvendes som slutmateriale på vejen, men alene til vejkassen. Karl Johan opfordrede bestyrelsen til at revurdere vedligeholdelsesmetoden. Endvidere ønsker Karl Johan oplyst, hvorfor bestyrelsen havde stoppet samarbejdet med den lokale entreprenør, Finn Rasmussen.
Kai Jørgensen svarede, at der var en specifik opgave som bestyrelsen ikke var tilfreds med løsningen af, og det havde ført til en konfrontation med Finn Rasmussen, hvorefter bestyrelsen valgte at stoppe samarbejdet med Finn Rasmussen.
Ole Clausen, Hvidtjørnvænget 3: Udtrykte, at vejmaterialet er for groft, og at støvbindingen ikke virker tilfredsstillende.
Kai Olsen: Der er foretaget støvbinding – men vi overvejer om der er behov for en behandling mere.
 
Sven-Erik Heller, Tjørnevænget: Forespurgte hvor det står i foreningens vedtægter, at der ikke må bruges asfalt. Foreningens økonomi er problematisk, og det er en uacceptabel udvikling i regnskabet vedr. omkostningerne på vejvedligehold på ca. 50.000 kr., og vil gerne se bilag for 2015.
Kai Olsen: Oplyste, at det står i grundejerforeningens ”Regler for vedligeholdelse af veje” – som bl.a. kan læses på foreningens hjemmeside. Endvidere redegjorde Kai Olsen for omkostningerne i 2015 således: Blommestien (ca. 1 km) har været ekstraordinær dyr i 2015, hvor der er anvendt kr. 88.000. I det gamle område (ca. 3 km) er der anvendt ca. kr. 85.000. Forbrug i 2016 indtil d.d. ca. 75.000 kr.
 
Herefter en livlig debat vedr. anvendelse af knust asfalt til vedligehold. Generalforsamlingens deltagere opfordrede til, at der blev anvendt knust asfalt. Det er bestyrelsens opfattelse, at det kræver en generalforsamlingsbeslutning.
 
Svend-Aage Andersen, Ellevænget 19: Gjorde forsamlingen opmærksom på, at der i ”Regler for vedligeholdelse af veje” står, ’ Vejene er alle grusbelagte med undtagelse af Blommestien, hvor belægningen består af knust asfalt’ – og der således allerede anvendes knust asfalt til vejvedligeholdelse. Dette havde ikke fremgået af den tidligere dialog om emnet.
 
Dirigenten Hans Christian Mortensen opsummerede herefter dialogen og opfordrede Bestyrelsen til at klarlægge beslutningsprocessen for at ændre de nugældende ”Regler for vedligeholdelse af veje”.
 
Kai Drejer holdt herefter et længere indlæg med udgangspunkt i Lov nr. 157 om private fællesveje. Kai Drejers opfattelse er, at denne lov tilsiger at der SKAL etableres afvanding af private fællesveje, og at dette har være forsømt i mange år, bl.a. på Digevej, Kai Drejer ønskede Bestyrelsens vurdering af om der kom hjælp fra kommunen hertil.
Kaj Jørgensen: Vi skal ikke forvente hjælp fra Kommunen hertil.
 
Efter denne livlige debat mindede dirigenten Hans Christina Mortensen om, at bestyrelsens arbejde alt sammen er på frivillig basis, og at den demokratiske proces giver mulighed for at stille op til bestyrelsen og indgå i arbejdet.
 
Bestyrelsens orientering herefter godkendt
 
 
 
Ad 3                Forelæggelse af revideret regnskab for 2016 til godkendelse
 
Randi Dalskjær indledte med at undskylde de problemer, der har været i forbindelse med omlægning hos NETS og det bøvl, det havde givet en række medlemmer.
 
Herefter gennemgik Randi det reviderede regnskab og de væsentligste afvigelser ift. budgettet for 2015. Regnskabet fremgår af hjemmesiden, og der havde beklageligvis indsneget sig en fejl i det udsendte materiale.
 
Afslutningsvis opfordrede Randi endnu en gang til, at alle medlemmer registrerer sin e-mail via hjemmesiden, da det vil lette kommunikationen mellem bestyrelsen og de enkelte medlemmer samt spare foreningen for mange portoomkostninger.
 
Spørgsmål til regnskabet:
Søren Estrup: Ejer foreningen en badeponton? I regnskabet fremgår en udgiftspost på 1000 kr.
Bjarne Dahl oplyste, at der er tale om et tilskud til vedligeholdelse og udlægning af privat badeponton. Ponton ligger ud for Tjørnevænget og benyttes af mange af de badegæster, der kommer her. Et initiativ bestyrelsen har valgt at støtte.
 
Regnskabet blev herefter godkendt uden bemærkninger.
 
 
Ad 4                Godkendelse af budget for 2016
 
Randi indledte med at beklage trykfejl i det udsendte materiale. Budget 2016 kan ses på hjemmesiden i den korrekte opstilling
 
Sven-Erik Heller, Tjørnevænget: Gjorde opmærksom på trykfejl i budget 2016 vedr. teksten Erh.forsikring der rettelig skulle have være Erh.forening.
 
Randi gennemgik herefter det foreslåede budget og de væsentligste ændringer ift. 2015-budgettet.
 
Kommentarer og spørgsmål til budgettet for 2016
Karl Johan Stoffer, Petuniavænget: Forklaringen vedr. de ekstraordinært høje vejvedligeholdelsesomkosninger synes ikke at have slået igennem i budgetforslaget. Endvidere vil Karl Johan gerne opfordre til at bestyrelsen indhenter to tilbud på vejvedligeholdelsen, hvor også Finn Rasmussen får mulighed for at give tilbud.
Kai Olsen: Uddybede begrundelse for det lagte budget med, at bestyrelsen vurderer, at det er det rette niveau og bestyrelsen ikke forventer, at det bliver dyrere, men at vi er nødt til at være konservative med budgettet, da omkostningerne til vejene er stærkt afhængig af vejrsituationen.
 Kaj Jørgensen supplerede med, at opgaven med at indhente tilbud er omfattende, fordi det er svært at forudsige vejret og dermed grundlaget for at udarbejde specifikation for tilbuddets indhold således, at de kan sammenlignes, herunder prisen på ekstraopgaver.
 
Budgettet blev herefter godkendt af forsamlingen.
 
 
 
 
 
Ad 5           Fastlæggelse af eventuel ændring af årskontingent ud over udviklingen i nettoprisindekset
 
På baggrund af dialogen om budget 2016 blev det foreslåede kontingentforhøjelse på kr. 100 godkendt.
 
 
 
Ad 6           Indkomne forslag
a.       Bestyrelsen foreslår, at vedtægtens bestemmelse 9.3. 1. punktum ændres således, at indkaldelse til generalforsamling kan udsendes på e-mail til de medlemmer, der har oplyst e-mailadresse til foreningen, og herefter får følgende ordlyd:
          ”Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne, fremsendt enten som e-mail eller med almindelig post.”
          Begrundelse for forslaget er, at udgifterne til porto er stadig stigende.
 
Bland de fremmødte var der tilslutning til dette forslag, men da fremmødet (93 grundejere) ikke er tilstrækkelig til at godkende vedtægtsændringer skal punktet endelig godkendes på ekstraordinær generalforsamling. Dette er der indkaldt til i umiddelbar forlængelse af den ordinære generalforsamling
 
 
b.       Hvad elsker du højest? BILER eller børn (dyr). Børn og dyr må beskyttes ved at hastighed nedsættes, som pt ofte er alt for høj.
40 km/t er tilladt.
Vejene på Jasminvej og Langøvej er nu så flotte og lige, at flere kører helt op til 50-60 km/t (jo flere huller, jo lavere hastighed)
Det er kun et spørgsmål om tid, inden en alvorlig ulykke bliver aktuel med nuværende forhold. 
Bestyrelsen har det overordnede ansvar.
To forslag: 
a) Der indlægges tre-fire BUMP i hver vej.
b) Hastighedsbegrænsningsskilt opsættes med fx 20 km/t 
Det siges at være svært og vanskeligt i forbindelse med ansøgning til myndighederne. Palle Jønsson skal derfor melde sig til en gruppe, der vil arbejde for opsætning af skilt, for at aflaste bestyrelsen, som udfører et stort og gratis arbejde for os alle.
Venlig hilsen Peter, Cherry, Julie og Isabella fra Jasminvej 31 og
Palle, Bente og Maria fra Langøvej 9
 
Bestyrelsen redegjorde kort for det igangværende arbejde med generel hastighedsnedsættelse til 30 km/t i hele området. Forslaget ligger til behandling i kommunen og afventer politiets godkendelse. Der er udarbejdet plan for ny skiltning og omkostningerne hertil er indeholdt i budgettet for 2016. På den baggrund blev det besluttet, at bestyrelsen tager kontakt til forslagsstillerne for afsluttende behandling af de fremsendte forslag.
 
 
 
 
 
Ad 7.   Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
           
På valg er:
                        a.         Kai Olsen – modtager genvalg
                        b.         Finn Larsen – modtager genvalg
                        c.         Carl-Erik Kragh-Jensen– modtager genvalg
                        d.         Randi Dalskjær – modtager genvalg
 
Kai Olsen, Finn Larsen, Carl-Erik Kragh Jensen og Randi Dalskjær blev genvalgt.
 
 
Ad 8                Valg af bestyrelsessuppleanter
  1. John Olesen (modtager genvalg)
       John Olesen genvalgt
           
 
Ad 9.               Valg af revisor og revisorsuppleant
Inden generalforsamlingen havde Preben Rasmussen med bestyrelsens opbakning aftalt, at han gerne ville overdrage revisorjobbet til Susanne Mortensen, og foreslog derfor hende til revisorjobbet.
Susanne Mortensen herefter valgt til revisor.
 
 
 
Ad 10. Pumpelaug
a.       Bestyrelsen foreslår, at pumpelaugets formål udvides til tillige at omfatte reparation og fornyelse af vejdræn langs Blommestien. Baggrunden herfor er, at Guldborgsund Kommune i forbindelse med udstykningen af området ikke ville påtage sig opgaver i forbindelse med afvanding af området. Dette har medført, at vejdrænene ikke vedligeholdes, og at der i enkelte situationer med oversvømmelse p.g.a. tilstopning af vejdræn har været uklarhed om, hvem der skal forestå udbedringen, jf. bilag 1 til denne indkaldelse.
 
 
Kai Drejer: Foreslog, at beslutningen blev udskudt til efteråret for at se, hvad der kommer fra kommunen.
Kaj Jørgensen: Uddybede, at kommunen IKKE vil bidrage til denne opgave og at det er nødvendigt at vedligeholde de eksisterende dræn.
 
Bland de fremmødte var der tilslutning til dette forslag, men da fremmødet (93 grundejere) ikke er tilstrækkeligt til at godkende vedtægtsændringer skal punktet endeligt godkendes på en ekstraordinær generalforsamling. Dette er der indkaldt til i umiddelbar forlængelse af den ordinære generalforsamling
 
 
 
Ad 10  Eventuelt
 
 
Der blev rejst spørgsmål vedr. lovligheden i at opsætte plankeværk i grundejerforeningens område.
Kaj Jørgensen: Redegjorde for Bestyrelsen holdning og handlinger i en aktuel sag, hvor bestyrelsen har rettet henvendelse til den pågældende grundejer, og gjort opmærksom på, at det er i strid med de tinglyste deklarationer at opføre plankeværk. Videre opfølgning og behandling overlader bestyrelsen til offentlig myndighed.
Punktet afsluttet med at Dirigenten Hans Christian Mortensen henviste til de tinglyste deklarationer vedr. hegn og plankeværk.
 
Kai Drejer: Digevej, genoptog sagen vedr. opdeling af Digevej ved at gennemføre Tjørnevænget til Digevej. Kai Drejer henviste til lov om private fællesveje.
Kaj Jørgensen: Redegjorde for Bestyrelsens behandling på tidligere generalforsamlinger, hvor der var stor protest mod forslaget. Bestyrelsen vil ikke genoptage sagen.
 
Der var endvidere spørgsmål vedr. antal af betalende og ikke betalende grundejere i foreningens område.
Randi Dalskjær oplyste at der er ca. 460 betalende og 23 ikke-betalende.
 
 
Afslutningsvis kommenterede en grundejer, at det synes som om, at området udvikler sig hen mod et villakvarter med en del pensionerede grundejere – godt repræsenteret her på generalforsamlingen - hvorfor det virker absurd at høre al det brok om vejvedligehold – der burde være tid til at sætte farten ned og køre uden om hullerne i vejen.
 
 
Således afsluttede dirigenten Hans Christian Mortensen dagsordenen og gav ordet tilbage til Kaj Jørgensen, der takkede for god ro og orden
                       
 
Endvidere takkede Kaj Jørgensen Preben Rasmussen for hans mangeårige indsats som revisor..
 
 
 
09.07.2016
 
Som referent
Bjarne Dahl
 
 
 
Ooooo0ooooo
 
 
Bestyrelsen har herefter konstitueret sig således:
 
Kaj Jørgensen – formand
Carl Erik Kragh-Jensen – næstformand
Randi Dalskjær – kasserer
Anni Jeppesen – sekretær
Kai Olsen – veje
Finn Larsen – grønne områder
Bjarne Dahl – hjemmeside
 
John Olesen – suppleant – grønne områder/misligholdte grunde/plankeværk/campingvogne.
 
 
 
 
Den 09. juli 2016
 
Bjarne Dahl