Referat 2015

Referat af ordinær generalforsamling i Sildestrup Strand Grundejerforening afholdt den 11. juli 2015 kl. 10.00.
 
 
DAGSORDEN:
 
1.       Valg af dirigent
2.       Bestyrelsens beretning
3.       Forelæggelse af revideret regnskab for 2014 til godkendelse
4.       Godkendelse af budget for 2015
5.       Fastlæggelse af eventuel ændring af årskontingent ud over udviklingen i
            nettoprisindekset

6.       Indkomne forslag
7.       Aktiviteter i grundejerforeningen
8.       Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
          På valg er:
            a.         Kaj Jørgensen – modtager genvalg
            b.         Bjarne Dahl – modtager genvalg
            c.         Anni Jeppesen– modtager genvalg
9.       Valg af bestyrelsessuppleanter
            a.         Bjarne Wulff – modtager genvalg
10.     Valg af revisor og revisorsuppleant
            a.         Gitte Larsen – modtager genvalg
            b.         Susanne Mortensen – modtager genvalg
11.     Pumpelaug
            a.       Bemyndigelse til bestyrelsen til at hæve driftsbidraget i pumpelaget for 
                      2016 til kr. 100,00 årligt.
12.       Eventuelt
 
Formand for foreningen Kaj Jørgensen bød velkommen til foreningens 72. årlige generalforsamling. Der var mødt 154 medlemmer.
 
 
Ad 1                Valg af dirigent
 
Bestyrelsen foreslog Hans Christian Mortensen, som blev valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede at den ordinære generalforsamling var lovligt indvarslet og bad bestyrelsen præsentere sig overfor forsamlingen.
 
Efter præsentationen gav han herefter ordet til foreningens formand Kaj Jørgensen.

 
Ad 2                Bestyrelsens beretning
 
Formanden for bestyrelsen afgav bestyrelsens beretning, som er gengivet nedenfor. Formanden henviste samtidig til den orientering, der er udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
 
”2014 blev et år, hvor vi igen havde mange aktiviteter i gang i vores grundejerforening. Trafiksik-kerheden fylder meget i vores arbejde og det blev jo året, hvor vi måtte se vores drøm om en cykelsti på Stovby Ringvej forsvinde for denne gang, da man ikke i kommunen p.gr.a besparelser kunne finde de godt 4 mill., der skulle til.
 
Efter et pres fra flere sider blev det så til en 2-1 vej, den næstbedste løsning, og som vi samtidig
fik ført frem til Blommestien på Sildestrup Øvej. Det efterlader bestyrelsen tilfreds i denne
omgang, men vi har ikke slækket på vores største ønske til kommunen, at den bedste løsning stadig er en cykelsti og man har også erkendt fra kommunen, at en 2-l- vej ikke svækker mulighederne for senere at kunne etablere en cykelsti.
 
Vi arbejder fortsat igennem vores formandskab på at få sat hastigheden på Stovby Ringvej nedsat til 50 km i timen.
 
På vores private fællesveje arbejder vi stadig på en fartbegrænsning, og vi har igangsat arbejdet
med en skilteplan med henblik på, at der kan opnås godkendelse i kommunen. Efter godkendelse i kommunen skal der udarbejdes et budget for omkostningerne før den endelige etablering.
 
Omkring vedligeholdelsen af vores veje, afprøver vi i øjeblikket fræsning og derefter en påsprøjtning af et norsk produkt, som både virker som støvbinder og hærdning af overfladen. Forsøget ser lovende ud, men vi vil nu følge det hen over sommeren, om det er den vej, vi skal gå. Det er for-holdsvist dyrt, så vi skal være sikre på, at det virker.
 
Vedligeholdelse af stikveje påhviler jo de grundejere, der bor på vejen, men materialer til ved-ligeholdelsen har grundejerforeningen hjemkøbt og de kan afhentes efter aftale med vejformanden hos vores entreprenør Jesper B. Jensen.
 
Drænsystemet på Blommestien har drillet os en del hen over vinteren. En grund i
området blev oversvømmet hver gang, der kom en stor regnbyge, så vi måtte pumpe vandet væk. Der var i forbindelse med nedlægning af fibernet gravet nogle afvandingsledninger over, så vi ledte længe efter, hvor det var stoppet og kortet over dræn og afvandingsledninger passede ikke rigtigt, men for et par måneder siden fandt vi synderen. Det var et træ, der var groet ned og havde stoppet udløbet, dette er nu udbedret, så nu fungere det igen perfekt.
 
Så er der måske nogle, der sidder og spekulerer på, hvad det kommer grundejerforeningen ved ?
men det forholder sig således, at nye drænsystemer fra efter 1970 er grundejerne selv ansvarlige for drift og vedligeholdelse. Det vil sige at den tidligere del af Sildestrup Grundejerforening vedligeholder Guldborgsund Forsyning og Blommestien står selv for drift og vedligehold af drænsystemet. Det er så godt, at vi har vores pumpefond, der efter uddybningen af nordkanalen ikke har ret mange udgifter på pumperne, så kan vi betale de andre omkostninger fra denne fond.
 
Guldborgsund Forsyning meddelte os i i marts måned, at det eksisterende vacuumsystem i
sommerhusområderne Sildestrup og Elkenøre skal fornys/ renoveres i løbet af en kortere årrække.
 
Vi var 3 repræsentanter herfra til møde med Guldborgsund Forsyningen og Guldborgsund Kommune. Her blev vi præsenteret for 3 forskellige projekter og begge grundejerforeninger nikkede ja til at arbejde videre med et nyt vacuumsystem, der giver færrest problemer for den enkelte grundejer. Det skal endnu en gang slås fast, at den enkelte ejer kun skal betale for arbejdet på egen grund.
 
Spildevandsplanen forventes udarbejdet i løbet af 2016, hvorefter den sendes i høring. Arbejdet forventes udført i årene 2017 til 2019, men efter udarbejdelse af spildevandsplanen vil planen komme i høring, hvor der er lejlighed til at komme med indsigelser.
 
Står man overfor renoveringer af sit sommerhus inden den periode, er det klogt at henvende sig til Guldborgsund Forsyning for ikke at gøre nogle fejlinvesteringer.
 
Vi vil efter generalforsamlingen få en orientering om projektet fra Thomas Fjeldving fra
Guldborgsund Forsyning.
 
Opdateringen af hjemmesiden er nu afsluttet og vi anmoder om, at man registrerer sin e-mail på
hjemmesiden.
 
I forbindelse med generalforsamlingen har vi fået en opfordring til at spare på administrationen ved at udsende generalforsamlingsindkaldelsen på e-mail, hvilket jo betinger, at vi har alle medlemmers e-mail.
 
Den metode, vi anvender i dag, betyder, at den trykte dagsorden med en orientering ifølge
vores vedtægter skal tilsendes samtlige medlemmer og det koster et sted mellem 8000 og 9000 kr. Så skal vi ændre på denne måde at gøre det på, kræver det altså også en vedtægtsændring.
 
Bestyrelsen vil også gerne i år gøre opmærksom på, den enkelte grundejers pligt til at sørge for at
ens grund er beskåret ud til veje og stier og ind til naboen - fremkommelighed på vejene er vigtigt, både for den almindelige færdsel og for at vi kan få hentet skrald. Oplysninger kan hentes på www.hegnsyn.dk.
 
Jeg kan også her oplyse, at strandrensningen fortsætter, som det har sket i de 2 tidligere år           
 
Det formandskab for Marielystområdet med 9 formænd, vi oprettede sidste år, fungerer stadig og giver gode erfaringsudvekslinger. Vi holder 2 møder årligt og herfra er udpeget 2 personer til deltagelse i en trafikgruppe, der drøfter trafikproblemer i Marielyst området. Gruppen fremlægger så de problemer for chefen for vejvæsnet, de enkelte foreninger har af trafikmæssig art.
 
Vi arbejder også fortsat med at få indlemmet de såkaldte gratister i vores forening og jeg ved, at
vores nyvalgte kasserer netop har været i gang med at overtale nogle flere af disse til at melde sig ind i foreningern.
 
Vi kan i år byde en ny campingplads ejer velkommen og vi kan nu præsentere den hjertestater vi i grundejerforeningen har indkøbt sammen med campingpladsen. Den er ophængt på administrations- bygningen og er klar til brug. Vi håber jo ikke, der bliver brug for den, men skulle det ske, så ved I, den hænger her.
 
Traditionen tro havde vi igen i år bål på stranden Skt. Hans aften, hvor vi fejrede midsommer med at afbrænde bål.
 
Vores ansøgning om en badebro er blevet afvist af Guldborgsund Kommune og vi fik ikke medhold i vores anke. Så der bliver ingen badebro i denne omgang.
 
Jeg vil slutte denne beretning med at takke medlemmerne for aktiv interesse for vores forening
og sige, at opstår der problemer, er I altid velkomne til at ringe eller skrive til bestyrelsen, så vi i
fællesskab får løst problemerne.
 
Tak til bestyrelsen for en aktiv debat ved vores møder. De kan somme tider tage lidt tid, men vi finder altid en løsning.
 
Så vil jeg hermed overlade beretningen til ”generalforsamlingen.”
 
Der var herefter spørgsmål/kommentarer til beretningen:
 
Peter Clausen, Sitkavænget 36 henviste til, at der på Stouby Ringvej i forbindelse med etablering af 2 minus 1 vej er fremkommet nogle meget dybe kanter i siderne, som er farlige for cyklister. Bliver dette løst af kommunen?
 
Kaj Jørgensen oplyste, at hvis kommunen følger sædvanlig praksis, vil der blive fyldt op med skærver.
 
Der blev spurgt til placering af chikanerne, herunder om bestyrelsen havde glemt at få dem placeret på ny efter vejreparation.
 
Kai Olsen svarede, at chikanerne først var placeret forskudt for hinanden, hvilket havde medført en del huller i vejene p.gr.a. den nødvendige slalomkørsel. De står nu overfor hinanden, men vil blive flyttet længere ud på vejen, så der bliver smallere passage. Chikanerne er bevidst valgt som flytbare både af hensyn til muligheden for vejvedligeholdelse og muligheden for at prøve forskellige opstillinger.
 
Erik Schaumann, Kystvej 13 bad om, at der blev påført støvbinder på Kystvej.
 
Kai Olsen oplyste, at der var påført støvbinder af en ny harpikstype på de fleste veje, dog ikke Kystvej, Digevej plus nogle få andre mindre veje. På disse var der nu påført den sædvanlige saltopløsning, i første omgang i en for tynd opløsning, men vejentreprenøren har bragt dette i orden den 10. juli 2015.
 
Kai Olsen efterlyste i øvrigt tilbagemeldinger fra medlemmer om effekten af støvbinderen. På stamvejene (Jasminvej, Langøvej, Tjørnevænget m.v.) er der påkørt støvbinder baseret på harpiks. Er det bedre eller dårligere end de tidligere år. Denne type støvbinder skulle desuden give vejene en hårdere overflade i løbet af nogle år. Der er også interessant at få tilbagemeldinger om, hvor lang holdbarheden er – også for de veje, hvor der er påkørt almindelig saltopløsning.
 
Det blev foreslået, at der udover hjertestarteren på campingpladsen blev opsat en hjertestarter ved købmanden for enden af Sildestrup Øvej samt at bestyrelsen søger Tryg Fonden om en hjertestarter til opsætning ved stranden.
 
Bestyrelsen har søgt Tryg Fonden og fået afslag. Bestyrelsen kunne desuden oplyse, at digeopsyns-manden har en hjertestarter i bilen.
 
Anne Marie Aagaard, Jasminvej 58 opfordrede alle til at lære hjertemassage.
 
Ole Grubbe, Jasminvej 55 bad om, at der fandtes en løsning på fjernelse af de store vandpytter, der dannes ved indkørslen til Jasminvej i forbindelse med regnvejr.
 
Kai Olsen var enig i problemet, som skyldes, at rabatten er højere end vejen. Bestyrelsen vil på ny rette henvendelse til kommunen med henblik på at få løst dette problem.
 
Bente Schriver, Kystvej 9 gjorde opmærksom på, at bålet til Sct. Hans var blevet tændt før det tidligere annoncerede tidspunkt kl. 21.30 og var næsten nedbrændt inden en del af deltagerne var kommet frem. Bestyrelsen vil drøfte dette og i fremtiden holde sig til det annoncerede tidspunkt for båltænding.
 
Der blev desuden opfordret til at indkøbe et bedre højtaleranlæg.
 
Der var herefter ikke yderligere spørgsmål til bestyrelsens beretning og denne blev godkendt med akklamation.
 

 
Ad 3                Forelæggelse af revideret regnskab for 2014 til godkendelse
 
Randi Dalskjær fremlagde det reviderede regnskab for 2014 for forsamlingen. Regnskabet udviser et overskud på kr. 7.700,82 på foreningens primære drift samt et overskud i pumpefonden på kr. 4.832,34. Foreningens formue udgør ved udgangen af 2014 kr. 317.720,86, heraf pumpefondens formue kr. 68.555,31.
 
Der blev fra et enkelt medlem givet udtryk for, at udgiften til bestyrelsens ekskursion var meget høj.
 
Randi Dalskjær oplyste, at ekskursionen er en udflugt for bestyrelsen, suppleanter, revisorer og revisorsuppleant med ledsager, som bestyrelsens ”honorar” for servicering af foreningens medlemmer.
 
Ole Grubbe, Jasminvej 55, erindrede om, at foreningens kasserer ud over ovennævnte får et honorar, som er fastsat i foreningens vedtægt.
 
Bestyrelsen spurgte forsamlingen, om det var en udbredt opfattelse, at beløbet afsat til ekskursion for bestyrelsen er for højt. Er stort flertal af forsamlingen tilkendegjorde, at beløbet var helt på sin plads.
 
Regnskabet for 2014 blev herefter godkendt med akklamation.
 
 
Ad 4                Godkendelse af budget for 2015
 
Randi Dalskjær gennemgik budgettet for 2015 og fremhævede specielt at udgifterne til porto vedr. udsendelse af indkaldelse til generalforsamling og trykning af indkaldelserne var flyttet fra kontoen vedrørende generalforsamlingen til kontiene vedr. porto og trykning.
 
Der blev spurgt, om det var bevidst, at beløbet til generalforsamlingen ikke var nedsat tilsvarende for 2015.
 
Randi Dalskjær svarende, at det skyldes, at bestyrelsen forventede, at fremmødet i år på generalforsamlingen ville blive større end tidligere år og derfor havde fastholdt beløbet på kr. 17.000.
 
Budgettet for 2014 blev herefter godkendt med akklamation.
 
 
Ad 5           Fastlæggelse af eventuel ændring af årskontingent ud over udviklingen i
                   nettoprisindekset

 
Ingen ændringer af kontingentet udover nettoprisregulering.
 
 
Ad 6                Indkomne forslag
 
a.                     Jan Justesen, Kystvej 21, havde fremsendt følgende forslag:
 
                   ”Jeg vil gerne stille forslag til generalforsamlingen om, at bestyrelsen arbejder på, 
                   at foreningen indkøber en trailer eller to med eller uden netsider, som foreningens
                   medlemmer frit kan benytte. 
                   Begrundelse:
                   De fleste har kun sjældent brug for en trailer. Så i stedet for at mange skal finde plads
                   til opbevaring eller slæbe den med fra permanent boligen, mener jeg, at det ville være
                   smart med en eller to som fælleseje. I vores grundejerforening hjemme i Gladsaxe har
                   det fungere godt i flere år.” 
                   Bjarne Dahl oplyste, at bestyrelsen i givet fald mener, at der skal udpeges en ansvarlig
                   for trailerne og udarbejdes en liste, hvor man kan reservere traileren på det tidspunkt,
                   man måtte ønske. 
                   Forslaget blev sat til afstemning og der var ikke tilslutning til forslaget.
 
b.                Dennis Willesen, Hybenvænget 3, havde indsendt følgende forslag/kommentarer:
 
                   ”Input til dagsorden:
 
                    Ad 4
                    Der forekommer mange selskabelige aktiviteter, som let kan skæres bort uden at
                    forringe foreningens arbejde. Herudover kan hjemmesiden helt overtage
                    kommunikation/distribution af information = samlet reduktion af omkostninger,
                    niveau 50.000. Sæt kontingent ned i 2015 eller 2016.
 
                    Ad 5
                    Anvend noget af besparelsen til dækning af ønsket stigning, hvis nødvendigt.
 
                    Ad 6
                    Kloakering. Tak for orientering omkring kloakering (beretning) – enig.
                    Det er en omfattende sag – forslår, at der udarbejdes et notat fra kommunen,
                    da det er dem, der ønsker ændringerne. Notatet bør indeholde mulige
                    alternati-ver med fordele/ ulemper samt økonomi. Hvis grundejerforeningen ikke
                    har den nødvendige viden, må en konsulent gennemgå mulighederne og komme
                    med en anbefaling – penge kommer fra besparelser i pkt. 4.
 
                    Ad 11
                    Hvornår påtænkes det, at grusveje skal asfalteres?
 
 
Til forslagene i ”Ad 4” blev der f.s.v.a. de selskabelige aktiviteter fra forsamlingen tilkendegivet, at bestyrelsen udfører et stort arbejde og der var ingen tilslutning til nedskæring i udgifterne, jf. også punkt 3.
 
Mulighederne for udsendelse af indkaldelse til generalforsamling med email eller eventuelt alene med annoncering på foreningens hjemmeside blev drøftet.
 
Det fandtes ikke tilstrækkeligt at annoncere på hjemmesiden og der var tilslutning til, at der arbejdes hen imod indkaldelse via email og med almindelig post til de, som ikke har en emailadresse. I den forbindelse erindrede Bjarne Dahl om, at medlemmerne registrerer deres email adresse via vores hjemmeside, hvor der er en ”blanket” til det samme.
 
Bestyrelsen har tidligere arbejdet med muligheden for indkaldelse via email, men har indtil videre opgivet dette, idet det kun er ganske få medlemmer, vi har emailadresse på og der er tungt at administrere. Når vi har tilstrækkeligt med emailadresser, skal der tillige udarbejdes et system, hvor vi trækker liste m.v. over de, som har oplyst emailadresse og de som ikke har.
 
Indkaldelse via email vil desuden kræve en vedtægtsændring. Bestyrelsen vil arbejde videre med mulighederne for indkaldelse til generalforsamling som en kombination af email og almindelig post til drøftelse på næste års generalforsamling.
 
Til ”Ad 5” kan konstateres, at der ikke p.t. er nogen besparelse.
 
For så vidt angår ”Ad 6” er bestyrelsen af den opfattelse, at det ikke er relevant på nuværende tidspunkt, idet der ikke er noget konkret at forholde sig til. Bestyrelsen vil dog følge planlægningen nøje og forsøge at gøre sin indflydelse gældende. Der var ingen bemærkninger hertil fra forsamlingen.
 
Med hensyn til asfaltering af vejen, jf. ”Ad 11”, har bestyrelsen indhentet et tilbud på asfaltering af stamvejene. Det koster kr. 800.000 pr. km vej. 
Der var ikke tilslutning til dette forslag.
 

c.         Forslag om etablering af gennemkørsel fra Tjørnevænget til Digevej.
 
Kai Dreijer havde indset et forslag om etablering af gennemkørsel fra Tjørnevænget til Digevej og opsætning af bom halvvejs inde på Digevej, således at denne skal tilkøres dels fra Sildestrup Øvej og dels fra Tjørnevænget.
 
Bestyrelsen oplyste, at forslaget var fremsat på sidste års generalforsamling, hvor det blev nedstemt. Som følge heraf afviste bestyrelsen genbehandling af forslaget.
 
Kai Dreijer uddelte herefter dele af sit oplæg og redegjorde for sine synspunkter.
 
Sven-Erik Heller oplyste, at der var stor modstand mod ideen på Tjørnevænget og afleverede en protestskrivelse underskrevet af 18 medlemmer, hvoraf 14 er boende på Tjørnevænget. 
Der var ingen tilslutning til ovennævnte forslag.
 
 
Ad 7                Aktiviteter i grundejerforeningen
 
Punktet har sin baggrund i, at der i bestyrelsen har været en drøftelse af, hvorvidt der blandt medlemmer kunne være en interesse i, at foreningen arrangerede f.eks. ture med naturvejleder i lokalområdet eller andet. 
Der var blandt de fremmødte ikke interesse herfor.
 
 
Ad 8    Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
             På valg er:
                        a.         Kaj Jørgensen – modtager genvalg
                        b.         Bjarne Dahl – modtager genvalg
                        c.         Anni Jeppesen– modtager genvalg
 
Kaj Jørgensen, Bjarne Dahl og Anni Jeppesen blev alle genvalgt med akklamation.
 
 
Ad 9                Valg af bestyrelsessuppleanter
                        a.         Bjarne Wulff – modtager genvalg
 
Bjarne Wulff blev genvalgt med akklamation.
 
 
Ad 10  Valg af revisor og revisorsuppleant
                        a.         Gitte Larsen – modtager genvalg
                        b.         Susanne Mortensen – modtager genvalg
 
Gitte Larsen og Susanne Mortensen blev også genvalgt med akklamation.
 
Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig således:
 
Kaj Jørgensen                          Formand, pumper/afvanding Blommestien
Carl Erik Kragh-Jensen           Næstformand/skilte/trykning,distribution
Randi Dalskjær                        Kasserer
Anni Jeppesen                         Sekretær
Bjarne Dahl                              Hjemmeside
Kai Olsen                                  Veje og stier
Finn Larsen                              Grønne områder
John Olesen                             Suppleant – misligholdelse med betaling, misligholdte
                                                            grunde/plankeværk/campingvogne, distribution
Bjarne Wulff                             Suppleant
 
 
11.       Pumpelaug
a.       Bemyndigelse til bestyrelsen til at hæve driftsbidraget i pumpelaget for 2016 til 
          kr. 100,00 årligt.
 
          Forslaget skyldes øgede udgifter til opretholdelse af afvandingsledningerne på
          Blommestien. Beløbet betales alene af ejerne på Blommestien.
 
          Forslaget blev vedtaget uden indsigelser.
 
 
12.       Eventuelt
 
a.
Der blev gjort opmærksom på, at den udgave af regnskabet, der var udsendt med indkaldelsen, ikke var underskrevet af revisorerne.
 
Randi Dalskjær oplyste, at det skyldes, at den udgave, der trykkes, fremsendes elektronisk. Der arbejdes med at finde en løsning, hvor underskrifterne kommer med på regnskabet, som udsendes med indkaldelsen.
 
b.
Det blev på ny efterlyst, at foreningens hjemmesideadresse fremgår af indkaldelsen. Bestyrelsen tog det til efterretning.
 
c.
Der blev forespurgt til, hvor mange af ejerne i området, der ikke er pligtige medlemmer. Det er 82, hvoraf 61 har valgt frivilligt at være medlem. Bestyrelsen forsøger kontinuerligt at få resten med og Finn Larsen opfordrede medlemmer på Digevej til at forsøge at påvirke de resterende 21 til at melde sig ind i foreningen, som jo vedligeholder Digevej.
 
Der var fra forsamlingen forslag om at oprette et vejlaug, hvor de ikke pligtige medlemmer betaler vejbidrag til vedligeholde af Digevej. Kaj Jørgensen oplyste, at dette ikke er muligt uden kommunens mellemkomst og kommunen er p.t. ikke interesseret i at gå ind i problema-tikken, hvilket Marielyst Grundejerforening har forsøgt i flere år.
 
Der var desuden forslag om, at adgangen til hjemmesiden blev kodet, så ikke medlemmer ikke har adgang. Antallet taget i betragtning, fandtes det ikke umiddelbart hensigtsmæssigt at kode adgangen til hjemmesiden.
 
Der var ikke yderligere til punktet eventuelt, hvorefter Kaj Jørgensen fik ordet.


--

 
Kaj Jørgensen takkede herefter Hans Christian Mortensen for hans gode ledelse af generalforsamlingen.
 
Herefter gav Kaj Jørgensen ordet til Thomas Fjeldving fra Guldborgsund Forsyning, som orienterede om planerne for kloakering af vores sommerhusområde. 


 
Sildestrup Strand, den 29. juli 2015
 
Som referent
 
Anni Jeppesen
 
 
Tiltrådt af bestyrelsen 
 
Kaj Jørgensen        Carl Erik Kragh-Jensen         Randi Dalskjær            Kai Olsen

Bjarne Dahl            Finn Larsen                            Anni Jeppesen