Pumpefond tillæg

TILLÆG TIL VEDTÆGTER FOR SILDESTRUP GRUNFEJERFORENING

Revideret med ændringer vedtaget på generalforsamlingen d. 9. juli 2016
 
T1.1  I delområde II (Blommestien, matr.nr. 19 a og 23 a Bøtø Nor, Idestrup) er der i forbindelse med udstykning af området opsat 2 pumpestationer til brug for bortskaffelse af overskydende overfladevand til Nordkanalen. Placering af pumpestationerne fremgår af bilag A.

Der er desuden nedlagt vejdræn langs med Blommestien, som det påhviler ejerne af grunde på Blommestien at vedligeholde og forny.
 
T1.2  Til brug for finansiering af vedligeholdelse og drift af pumpestationerne og vejdræn er der oprettet en pumpe-fond.
 
T1.3  Bidragyderne til pumpefonden er alene de af foreningens medlemmer, som er grundejere i delområde II (Blommestien), bortset fra Grundejerforeningen Sildestrup Strand som ejer af fællesarealerne.
 
T1.4  For hver enkelt grund i delområde II (Blommestien) indbetales et engangsindskud på kr. 200,00. Undtagelsesbestemmelsen i vedtægtens § 6.1 er ikke gældende f.s.v.a. pumpefonden. Størrelsen af indskuddet fastsættes af generalforsamlingen.
 
T1.5  For hver enkelt grund i delområde II (Blommestien) betales et årligt driftsbidrag til pumpefonden på kr. 400,00. Beløbet reguleres i hele kroner med udviklingen i nettoprisindekset fra december 1 år før opkrævningsåret til december året før opkrævningsåret. Regulering af driftsbidraget herudover vedtages på generalforsamling.
 
T1.6 Pumpefondens midler skal bogføres som særskilte konti i regnskabet for Sildestrup Strand Grundejerforeningen . Bestyrelsen er dispositionsberettiget over pumpefondens midler. Pumpefondens midler kan kun anvendes til formål direkte knyttet til drift og vedligeholdelse af pumperne og vejdræn.
 
T1.7 Regnskab vedrørende pumpefonden forelægges på den ordinære generalforsamling sammen med årsregnskabet for grundejerforeningen. Enhver grundejer i delområde II (Blommestien) er berettiget og forpligtiget til at overdrage sin andel i pumpefonden ved salg af sin ejendom, men kan ikke på anden måde disponere over andelen i grundfonden.
 
T1.8 Bestyrelsen påser, at der ved vedtagelsen af det årlige budget på den årlige generalforsamling tages stilling til, hvorvidt der skal ske indbetalinger til pumpefonden for det kommende regnskabsår, efter de i stk. 5 nævnte retningslinier.
 
T1.9  Sildestrup Strand Grundejerforeningen og/eller pumpefonden kan ingensinde gøres ansvarlig for eventuelle skader i forbindelse med eventuelle oversvømmelser.
 
 
Således vedtaget på generalforsamling for Sildestrup Strand Grundejerforening den 9. juli 2016.

For Sildestrup Strand Grundejerforening
 
Kaj Jørgensen, formand
Carl-Erik Kragh-Jensen, Næstformand
Randi Dalskjær
Kai Olsen
Anni Jeppesen 
Finn Larsen
Bjarne Dahl