Velkommen til Sildestrup Strand grundejerforening

Bestyrelsen vil gerne byde Jer velkommen til vores dejlige områder, hvor vi håber, at I vil få mange glade timer.

Foreningen er stiftet i 1944 og blev udvidet med de nye sommerhusområder på østsiden (Blommestien) og vestsiden af Sildestrup Øvej ved en generalforsamlingsbeslutning i 2007.

Vi afholder generalforsamling den 2. lørdag i juli måned, hvor vi håber, at I vil møde op og gøre jeres indflydelse gældende. I dagligdagen er I altid velkomne til at rette henvendelse til bestyrelses-medlemmerne, såfremt I måtte have noget på hjerte, godt eller skidt.

I foreningen er der flere grønne områder. Den grønne plads ved Sildestrup Øvej/Jasminvej er primært udlagt til parkeringsplads. De øvrige grønne områder er til fri afbenyttelse for foreningens medlemmer til leg, sport m.v. På Langøvej har foreningen – ud over græsareal til boldspil – opsat et bordtennisbord. Brug det – f.eks. til en lille konkurrence mellem ægtefæller, generationer, naboer, beboere på forskellige veje eller hvad der falder for. Det er også en måde at lære andre af foreningens medlemmer at kende på. De grønne områder på Blommestien er under udvikling, hvilket sker under hensyntagen til, at dele af områderne er udlagt til frøhabitat. Færdsel ved søerne er på eget ansvar. Lad ikke børn lege alene ved søerne.

Vejene er private fællesveje. Pas på dem og foreningens medlemmer og ikke mindst børnene ved at køre hensynsfuldt.

I den oprindelige udstykning er der vacuumtoiletter. Det indebærer, at der ikke må lande andet i toiletterne end det, der naturlig hører hjemme – og det gør bleer, bind, tamponer, shorts, håndklæder m.v. ikke. Det stopper til gengæld systemet, så toiletterne ikke virker for alle. Så følg dette råd og informer også jeres gæster.

Når man overtager et sommerhus er det ofte tid til forandring, men vær opmærksom på de servitutter og lokalplaner, der gælder for ejendommen. På langt de fleste ejendomme er det ikke tilladt at opsætte plankeværk undtagen i umiddelbart nærhed af huset, for eksempel som læ ved terrasse.

Stort set alle grunde i vores område ligger under kote 0. Vi er derfor alle meget afhængige af, at diget er velbevaret. Den daglige drift og det daglige tilsyn med diget ligger hos digelaget, som I nu også er medlem af og bidrager til. Værn om diget ved at følge de retningslinier, der er skiltet ved diget. Vandforsyning sker henholdsvis fra Marielyst Vandværk og Elkenøre Vandværk, som er medlemsejet. I er således nu også medlem af et vandværk.

Foreningen har en hjemmeside, www.sildestrupstrand.dk, som vi forsøger at holde opdateret og i udvikling. Kom gerne med gode forslag og brug hjemmesiden til at holde dig informeret.

På foreningens hjemmeside kan du finde mange informationer om foreningen og praktiske oplysninger:

-  Foreningens vedtægt med kortbilag, som viser foreningens afgrænsning

-  Referat fra seneste generalforsamling

-  Foreningens ordensregler

-  Oversigt over bestyrelsen

-  Oplysning om afvanding af området/spildevand

-  Orientering om vejvedligeholdelse

-  Liste over telefonnumre, der er gode at have

-  Oplysning vedrørende lægevagt/skadestue/apotekervagt

Medlemskab af foreningen er i henhold til servitutter og lokalplaner pligtmæssigt med undtagelse af enkelte af de helt gamle udstykninger.

Der betales et indskudsbeløb på kr. 500,00 pr. grund samt et årligt kontingent, som fastsættes på generalforsamling. Sommerhusejere på Blommestien betaler herudover til en pumpefond, da område ikke er omfattet af det kommunale afvandingssystem.

Opkrævning på indskud og eventuelt andel af kontingent betales til vores bankkonto, reg.nr  kontonr.  med angivelse af matr.nr. og navn på ejer.

Med disse indledende informationer ønsker bestyrelsen endnu en gang velkommen til Sildestrup Strand.

Med venlig hilsen p.b.v.

Bjarne Dahl, Formand