Seneste referat

Referat af ordinær generalforsamling i Sildestrup Strand Grundejerforening afholdt den 12. juli 2014 kl. 10.00.
 
 
DAGSORDEN:
 
1.      Valg af dirigent
2.      Bestyrelsens beretning
3.      Forelæggelse af revideret regnskab for 2013 til godkendelse
4.      Godkendelse af budget for 2014
5.      Fastlæggelse af eventuel ændring af årskontingent ud over udviklingen i nettoprisindekset
6.      Indkomne forslag
a.     Bestyrelsen foreslår, at de private fællesveje i foreningens område omdannes til en 30 km zone, evt. med etablering af chikaner på udvalgte strækninger. Generalforsamlingen anmodes om at give bestyrelsen bemyndigelse til at gennemføre et sådant projekt i samearbejde med Guldborgsund Kommune og politiet.
7.      Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg er:
         a.      Carl Erik Kragh-Jensen – modtager genvalg
         b.      Erik Østerholm Hansen – modtager ikke genvalgt
         c.      Kai Olsen – modtager genvalg
         d.      Ulla Stryhn – modtager ikke genvalg
8.      Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (henholdsvis 1 og 2 år)
         a.      Sven-Erik Heller – modtager ikke genvalg
         b.      Birthe Ludvigsen – ønsker at udtræde
9.      Valg af revisor og revisorsuppleant
         a.      Preben Rasmussen (revisor) – modtager genvalg
10.    Pumpelaug
a.     Godkendelse af bestyrelsens beslutning om at nedsætte driftsbidraget i pumpelavet for 2013 til kr. 100,00
b.     Bemyndigelse til bestyrelsen til at nedsætte driftsbidraget i pumpelauget yderligere for 2015, herunder helt at undlade at opkræve driftsbidrag i 2015
11.    Eventuelt
 
Formand for foreningen Kaj Jørgensen bød velkommen til foreningens 71. årlige generalforsamling. Der var mødt 71 medlemmer.
 
Ad 1        Valg af dirigent
 
Bestyrelsen foreslog Hans Christian Mortensen, som blev valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede at den ordinære generalforsamling var lovligt indvarslet. Dirigenten havde en enkelt bemærkning til dagsordenens punkt 7, hvor antallet af bestyrelsesmedlemmer på valg er 4 og ikke som anført 2.
 
Han gav herefter ordet til Kaj Jørgensen.
 
Ad 2        Bestyrelsens beretning
 
Formanden for bestyrelsen afgav bestyrelsens beretning, som er gengivet nedenfor. Formanden henviste samtidig til den orientering, der er udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
 
”2013 blev et roligt år for vores grundejerforening, hvor vi har arbejdet en del med trafiksikkerhed, en opgave som sidste års generalforsamling gav os. Vi havde i efteråret inviteret en medarbejdet fra Trafik- og Miljøudvalget (TMU) i Guldborgsund Kommune på besøg:
 
Vi havde bedt om drøftelse af 3 hovedpunkter:
 
1.      Fartdæmpning på Sildestrup Øvej
2.      Cykelsti fra Aldi til Sildestrup Øvej
3.      Hastighedsbegrænsninger generelt på vores veje
 
Hvordan et det så gået? Ja vi har fået lovning på, at Sildestrup Øvej omdannes til en såkaldt 2 + 1 vej fra Enebærvej til stranden med chikaner undervejs (modellen som er anvendt på Bøtøvej). Den har vist sig at give en god fartdæmpning. Sidste melding fra TMU går på, at det vil blive udført inden for de næste dage.
 
Cykelstien svæver vel lidt mere i det uvisse. Guldborgsund Kommune har dog fået tilsagn om et tilskud på 1,9 mill. til projektet, men skal selv finansiere resten og det er her problemet opstår, dog er vi som minimum lovet, at den seneste kommer med på budgettet for 2015. Vi kan jo så håbe, at formanden for TMU Guldborgsund senere i dag løfter sløret for, hvor vi står på nuværende tidspunkt og jeg er sikker på, at man på kommunen er blevet klar over, hvor nødvendigt bestyrelsen mener, det er at få den cykelsti.
 
Sidste punkt vi drøftede på vores møde var generel hastighedssænkning på vore veje. Det er sat på dagsordenen under punkt 6, hvor generalforsamlingen skal give bemyndigelse, hvorefter vi med den i hånden kan søge kommunen og politi om tilladelse til nedsættelse af hastigheden.
 
Som et sidste led i vores trafikplan har vi på Jasminvej forsøgt os med nogle flytbare chikaner. Det er på tanken at studere, hvordan det virker for senere at tage stilling til, om det er den vej, vi skal fortsætte af.
 
Bestyrelsen vil nok igen inden så længe benytte sig af at invitere TMU på besøg, da vi stadig har et problem, der ikke er løst. Det er hastigheden fra bygrænseskiltet på Sildestrup Øvej og til Stovby Ringvej. Det er ligesom, at mange overser dette skilt og der er også her mange gående fra Blommestien, hvor der holdes loppemarked i sommertiden, så vi skal have gjort et eller andet for at få farten ned.
 
Vedligeholdelsen af vores veje bruger stadig en stor del af vores budget. Vi valgte i foråret at bruge lidt mere materiale på Blommestien og foreløbig ser den bedre ud end den plejer, men vi har jo også haft en lang tørkeperiode og det skåner vejene.
 
Vejene i det gamle område er nemme at holde ved lige og størsteparten er godt at køre på.
 
Arbejdet med Nordkanalen blev en nem opgave og der blev lavet et meget flot arbejde, takket være et fint efterår. Kanalen blev 2 meter bredere og 60 cm dybere.
 
Man benyttede så samtidig lejligheden til at få lagt lidt jord på diget de steder, hvor det var sunket mest. Langs med Blommestien blev bræmmerne hævet en halv meter, så nu regner man ikke med, det kan løbe over mere, da pumpekapaciteten i Marrebæk også er hævet væsentligt.
 
Dette har bevirket, at vi i foråret stoppede de pumper, der pumpede ud i kanalen fra Blommestien på anbefaling fra det firma, der planlagde afvandingen af Blommestien, da det nu kan løbe selv.
 
Vi har dog valgt at lade pumperne stå og pumpefonden bliver vi også tvunget til at bevare, da vedligeholdelsen af drænene på Blommestien er for grundejernes egen regning og vi har allerede måttet spule en gang, hvor en ledning var stoppet.
 
Af andre ting vi har klaret i det forløbne år, kan jeg nævne en aftale vi har lavet med REFA om placering af en flaskecontainer på Blommestien.
 
Men her har vi så oplevet, at det kan have ulemper at være opmærksom på affald, for i går – da jeg kørte forbi – var der nogen som havde troet, at vi her ved siden af flaskecontaineren også havde oprettet en losseplads, i hvert fald havde de læsset en masse skrald af ved siden af containeren.
 
Vi har i efteråret været i gang med en del træfældning, vi fandt en, der ville fælde det for at få flisen. Det var bl.a. en del træer ind mod Gnaverhaven, der var gået ud. Vi valgte at skære alle ned, så kan dem, der er liv i, skyde igen.
 
Ligeledes fældede vi en del træer ved det, vi kalder Højgårds sø og her har vi også brugt lidt midler på at jævne – så må vi jo se, hvad vi finder ud af her.
 
Vi har igangsat en lidt større opdatering af vores hjemmeside, således at medlemmer kan abonnere på opdateringer af hjemmesiden. Hvis I herefter registrerer jeres email på hjemmesiden, vil I få en email, når der er nyheder på hjemmesiden. Endvidere vil bestyrelsen derved have mulighed for udvidet brug af email direkte til jer.
 
Bestyrelsen vil også gerne i år gøre opmærksom på den enkelte grundejers pligt til at sørge for at ens grund er beskåret ud til veje og stier og ind til naboen – fremkommeligheden på vejene er vigtig, både for den almindelige færdsel og for at vi kan få hentet vores skrald. Skulle man være i tvivl om, hvordan det skal gøres, er der stadig en del tilbage af den folder, jeg havde rekvireret sidste år fra Hegnssynet, som man er velkommen til at tage med sig, når man går – den ligger nede ved udgangen.  …eller klik og se den her: http://www.hegnsyn.dk/pdf/naboskab.pdf
 
Som jeg omtalte i orienteringen, som vi udsendte i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen, har vi været i gang med at undersøge muligheden for at få tilladelse til at opsætte en badebro ud for stranden ved Sildestrup Øvej. Det er en forholdsvis stor økonomisk opgave for grundejerforeningen, men bestyrelsen arbejdere videre med opgaven for at opnå myndighedsgodkendelse.
 
Jeg har i det forløbne år været med til at etablere et formandskab bestående af samtlige formænd for grundejerforeningerne i Marielyst området. Det er 9 foreninger, hvor vi drøfter de fælles opgaver, vi har og henvendelserne til kommunen er vel mere effektfulde, hvis vi kan møde op i enighed.
 
Her har vi bl.a. arbejdet en del med, hvordan vi får fat i de såkaldte gratister i vores område, altså dem der ikke er pligtige til at være medlem af vores grundejerforening og heller ikke er det. De kører dog lystigt på de veje, vi medlemmer holder i orden og bruger uden grublen af de serviceydelser, vi leverer. Vi er i gang med at undersøge, om de kan tvinges med, men der er ikke nogen let sag.
Der er i årets løb modtaget indmeldelse fra et antal gratister der gerne vil bidrage til foreningens arbejde – herunder vejvedligeholdelse – særlig tak til jer.
 
Helhedsplanen for Marielyst, som jeg også omtalte på sidste års generalforsamling, er nået en del længere end man havde troet. En stor del af arbejdet var færdig inden sommerferien og efter min mening har man fået givet torvet og nedgangen til stranden et løft, så det nu fremtræder som et hyggeligt og moderne centrum for ferieområdet.
 
Vi holdt traditionen tro Sankt Hans bål på stranden og som vanligt med god deltagelse.
 
Jeg vil slutte denne beretning med at takke medlemmerne for medleven i vores område og aktivt give sine meninger til kende. Og en stor tak til bestyrelsen for en god debat ved møderne og aktiv emailkorrespondance imellem møderne. Vi er ikke altid enige, så derfor tager møderne tid, men vi finder altid frem til en løsning.
 
Så vil jeg hermed overlade beretningen til generalforsamlingen”
 
Der var herefter spørgsmål/kommentarer til beretningen:
 
a      Gratister
 
Jan Justesen, Kystvej 21, spurgte til, hvem gratisterne er.
 
Kaj Jørgensen oplyste, at det er de ejeren, der bor i ”det gamle område”, som er markeret med gråt på kortet på hjemmesiden.
 
Det blev foreslået, at man eventuelt kunne oplyse på hjemmesiden, hvem der er medlem/ikke medlem, hvilket Kaj Jørgensen som udgangspunkt ikke mente er lovligt.
 
Det blev tillige foreslået, at pålægge gratisterne vejbidrag. Det er en af mulighederne, som foreningen arbejder med, men det er heller ikke ukompliceret.
 
Ulla Stryhn oplyste, at det er lykkedes at få mange af ”gratisterne” til frivilligt at indmelde sig i foreningen, så problemet er ikke så stort i vores område.
        
b.     Fart på Stovby Ringvej
 
Per Fergo, Jasminvej 90 bad om at foreningen arbejder for nedsættelse af farten på Stovby Ringvej.
 
Kaj Jørgensen oplyste, at der allerede arbejdes på at få fjernes 60 km skiltene på Stovby Ringvej, således at der er 50 km i hele området på ”ringvejene”.
 
c.     Grønne områder/træer
 
Poul Christiansen, Langøvej 26, bad om, at der bliver gjort noget ved de meget høje træer på de grønne arealer ind mod sommerhusbebyggelsen. De skygger og vil kunne anrette betydelig skade i tilfælde stormfald.
 
Foreningen vil tage spørgsmålet op overfor kommunen, som ejer de grønne arealer.
 
d.     Kystvej
 
Jan Justesen, Kystvej 21, appellerede for, at gennemkørslen til Elkenøre lukkes, da mindst 75% af kørslen på Kystvej er til Elkenøre området.
 
Bestyrelsen har arbejdet med dette for år tilbage og fik da tilladelsen til at etablere den eksisterende chikane. Kommunen ville ikke tillade, at vejen blev lukket, idet Elkenøre Grundejerforening var imod.
 
Jan Justesen bad bestyrelsen om at tage spørgsmålet op igen.
 
e.     Grønne ”chikaner”
 
Ejeren af Langøvej 40 bad om, at foreningen ser på placeringen af den grønne beplantning i rabatten ved hans grund. Beplantningen dækker for udsyn ved hans udkørsel.
 
Bestyrelsen vil se på dette.
 
Samtidig gav Kaj Jørgensen udtryk for det helt uantagelige i, at nogle havde klippet toppen af de plantede hvidtjørn og bad om, at alle passer på beplantningerne.
 
f.     Cykelløb
 
Bjarne Carstensen, Hvidtjørnvænget 4 bad om, at der ved fremtidige arrangementer som cykelløbet sidste weekend blev informeret og planlagt bedre, idet afspærringerne havde givet en del kaos og manglende mulighed for at komme ud af området. Måske kunne kan erstatte chikanerne med oplåselige bomme, så man i sådanne tilfælde kunne låse bommene op, så man kan færdes i hele området på de interne grusveje.
 
Kaj Jørgensen vil tage spørgsmålet med til en drøftelse i formandskabet/kommunen.
 
Kai Dreijer, Digevej 22, oplyste, at chikanerne var etableret efter krav fra kommunen i 1976 for at samle den gennemgående trafik på Stovby Ringvej. De findes ikke sydpå eller nordpå. Tvivler dog på, at de vil blive fjernet.
 
g.     Nye byzoneskilte
 
Svend Åge Andersen, Ellevænget 19, spurgte hvem, hvad og hvorfor der var blevet opsat byzoneskilte ved indkørslerne til de private fællesveje.
 
Kaj Jørgensen oplyste, at det er kommunen, der har opsat skiltene og det skyldes, at der er 60 km på Stovby Ringvej, hvorfor de opsættes for at erindre om, at man maksimalt må køre 50 km i timen på sidevejene.
 
Bestyrelsen håber, at de i forbindelse med arbejdet vedr. farten på de private fællesveje kan få nedsat farten til 30 km.      
 
Der var herefter ikke yderligere spørgsmål til bestyrelsens beretning og denne blev godkendt med akklamation.
 
 
Ad 3       Forelæggelse af revideret regnskab for 2013 til godkendelse
 
Ulla Stryhn fremlagde det reviderede regnskab for 2013 for forsamlingen. Regnskabet udviser et underskud på kr. 930,32 på foreningens primære drift samt et overskud i pumpefonden på kr. 23.815,28. Foreningens formue udgør ved udgangen af 2013 kr. 305.789,74 og pumpefondens formue kr. 63.722,97.
 
Bjarne Hansen, Enebærvej 38, spurgte om, set i lyste at de mange penge, der bliver brugt på veje, om der var mulighed for, at de kunne få – om ikke andet – et tilskud til vedligeholdelse af deres stikvej. Udgiften hertil har de afholdt selv i mange år.
 
Bestyrelsen vil se på spørgsmålet.
 
Ejeren af Gyvelvænget 7 oplyste, at de for et år siden har bedt om materiale til reparation af stikvej, men intet er sket.
 
Den nye vejformand vil se på vejen.
 
Ejeren af Digevej 50 spurgte, hvad posterne ekskursion, skilte og galger og grønne områder dækker over.
 
Ulla Stryhn oplyste, at ekskursionen er en udflugt for bestyrelsen, suppleanter, revisorer og revisorsuppleant med ledsager, som bestyrelsens ”honorar” for servicering af foreningens medlemmer.
 
Skilte og galger omfatter bærskiltene ved stierne fra og til stranden, som af og til bliver ødelagt/stjålet.
 
Posten ”de grønne områder ” vedrører bortfjernelse af ukrudt mellem træerne ved de grønne områder samt slåning af græs ved chikanerne og beskæring af træer ved chikaner samt slåning af græsarealer på Blommestien.
 
Regnskabet for 2013 blev herefter godkendt med akklamation.
 
 
Ad 4        Godkendelse af budget for 2014
 
Ulla Stryhn gennemgik budgettet for 2014 og fremhævede specielt posterne ”fartdæmpere” og ”hjemmeside”, som afgivende fra tidligere.
 
Udgiften til fartdæmpere vil bortfalde, når det aftalte antal er indkøbt og udgiften til hjemmesiden vil mindskes, når de påtænkte tilretninger er sket. Det vil desuden være muligt for foreningen selv at foretager ændringer i et større omfang end tidligere, når hjemmesiden er ændret.
 
Budgettet for 2014 blev herefter godkendt med akklamation.
 
 
Ad 5     Fastlæggelse af eventuel ændring af årskontingent ud over udviklingen i nettoprisindekset
 
Ingen ændringer af kontingentet udover nettoprisregulering.
 
 
6.    Indkomne forslag
a.   Bestyrelsen foreslår, at de private fællesveje i foreningens område omdannes til en 30 km zone, evt. med etablering af chikaner på udvalgte strækninger. Generalfor-samlingen anmodes om at give bestyrelsen bemyndigelse til at gennemføre et sådant projekt i samearbejde med Guldborgsund Kommune og politiet.
 
Bestyrelsens forslag blev vedtaget. Bestyrelsen herefter vil arbejde videre med dette.
 
Under punktet blev desuden gjort opmærksom på, at 40 km skiltet på Sildestup Øvej er dækket af et birketræ. Bestyrelsen besigtiger forholdene.
 
Herudover blev det nævnt, at postvæsnet kører meget hurtigt på de fælles privatveje. Kaj Jørgensen foreslog, at man tog nummeret på bilen og noterede dagen, så man kunne foretage en konkret henvendelse til postvæsnet. Der kører jo mange forskellige personer fra postvæsnet på vore veje. Fra forsamlingen blev en generel henvendelse til postvæsnet foreslået. Bestyrelsen vil drøfte dette.
 
     
Ad 7        Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg er:
              a.     Carl Erik Kragh-Jensen – modtager genvalg
              b.     Erik Østerholm Hansen – modtager ikke genvalgt
              c.     Kai Olsen – modtager genvalg
              d.     Ulla Stryhn – modtager ikke genvalg
 
Carl Erik Kragh-Jensen og Kai Olsen blev genvalgt med akklamation.
 
Randi Dalskjær, Jasminvej 41 og Finn Larsen, Hybenvænget 7 blev valgt som nye medlemmer af bestyrelsen.
 
 
Ad 8        Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (henholdsvis 1 og 2 år)
              a.     Sven-Erik Heller – modtager ikke genvalg
              b.     Birthe Ludvigsen – ønsker at udtræde
 
Bjarne Wulff, Sitkavænget 33 og John Olesen, Enebærvej 18 blev valgt som nye bestyrelsessuppleanter.
 
 
Ad 9        Valg af revisor og revisorsuppleant
              a.     Preben Rasmussen (revisor) – modtager genvalg
 
Preben Rasmussen blev genvalgt med akklamation.
 
 
Ad 10      Pumpelaug
a.   Godkendelse af bestyrelsens beslutning om at nedsætte driftsbidraget i pumpelauget for 2013 til kr. 100,00
b.   Bemyndigelse til bestyrelsen til at nedsætte driftsbidraget i pumpelauget yderligere for 2015, herunder helt at undlade at opkræve driftsbidrag i 2015
 
Kaj Jørgensen præciserede, at driftsbidrag til pumpelauget kun betales af ejerne på Blommestien.
 
Der var ingen indvendinger mod forslaget, som herefter blev betragtet som vedtaget.
 
 
Ad 11      Eventuelt
 
a             Strandrensning
 
Der blev forespurgt, hvorfor der kun renses på et begrænset område ved nedgangen til stranden ved købmanden og hvorfor man kører udenom tangen.
 
Beslutning om strandrensning omfatter kun ca. 200 m til siderne af nedgangen til stranden ved købmanden.
 
Spørgsmålet om, hvorfor der køres uden om tangen blev efterfølgende forelagt formanden for TMU, som havde svært ved at tro, at det var tilfældet. Jan Justesen, Digevej 21 tilbød at forsyne ham med billeder. Det afventes, om der sker forbedringer i oprensningen af tang.
 
b             Adgang til stranden
 
Kai Dreijer, Digevej 22 fandt, at det var en falliterklæring, at foreningen i hele sin levetid ikke havde fået løst problemet med sikker adgang til stranden for gæsterne på campingpladsen og nu Blommestien.
 
Kaj Jørgensen oplyste, at bestyrelsen har arbejdet hårdt på dette, men at det ikke var lykkedes fuldt ud indtil nu. Forholdene vil dog blive forbedret fra Sildestrup Øvej og til stranden, når 2 + 1 vejen bliver etableret, men bestyrelsen vil arbejde videre med dette i forhold til kommunen.
 
c             Blåt flag
 
Jan Justesen, Digevej 21, undrede sig over, at der på DMI’s hjemmeside oplyses, at Marielyst ikke har blåt flag, medens Visit Falster oplyser, at vi har blåt flag. Flemming Janzen (TMU) oplyste efterfølgende, at han ikke var bekendt med problemet.
 
d.            Stovby Ringvej
 
Ejeren af Jasminvej 90 bad om, at bestyrelsen arbejder på at få farten sat ned på Stovby Ringvej. Stoffer oplyste, at kommunen ved etablering af Gnaverhaven havde lovet, at farten på Stovby Ringvej ville blive nedsat til 40 km. Intet er sket. Kaj Jørgensen oplyste, at vi fortsætter arbejdet med fartnedsættelsen.
 
Der var ikke yderligere til punktet eventuelt, hvorefter Kaj Jørgensen fik ordet. Han takkede Erik Østerholm for hans lange og solide arbejde i bestyrelsen. Bestyrelsen havde som tak herfor besluttet at udnævne Erik Østerholm Hansen som æresmedlem. Han takkede desuden Ulla Stryhn for hendes store arbejde som kasserer og Sven-Erik Heller for hans engagerede indsats. Alle 3 modtog 3 flasker vin som en erkendtlighed fra foreningen.
 
Erik Østerholm Hansen takkede for den tillid, der var blevet ham tillagt og takkede for æresmedlemskabet, der berørte ham meget. Der havde været større og mindre udfordringer og specielt arbejdet med udvidelsen af Nordkanalen havde været tungt. Kommunen havde været meget lidt samarbejdsvillig. Møderne med kommunen startede i 2007 og først i 2011 blev tilladelsen til udvidelsen givet efter at strandgrundejerforeningerne havde allieret sig med landboforeningen og afholdt et stormøde i Nykøbing F. Hallen. Erik Østerholm Hansen opfordrede sluttelig medlemmer til at gribe i egen barm med hensyn til farten på vejen og appellere til bekendte om at nedsætte farten.
 
Kaj Jørgensen takkede herefter Hans Christian Mortensen for hans gode ledelse af generalforsam-lingen.
 
Herefter gav Kaj Jørgensen ordet til Flemming Jantzen, som orienterede om planerne for udviklingen af vores sommerhusområde, som har fokus på at gøre Marielyst til et stærkt og attraktivt centrum for strandområdet på Østfalster.
 
Sildestrup Strand, den 21. juli 2014
 
Som referent
 
Anni Jeppesen