Nyt fra bestyrelsen

Spildevandsplan og vakuum systemet

Bestyrelsen er i dialog med Guldborgsund Kommune vedr. det nye forslag til spildevandsplan. Bestyrelsen har fremsendt indsigelse mod det nye forslag til spildevandsplan og har efterfølgende afholdt møde med kommunen. Mødet blev afholdt sammen med Elkenøre Strand Grundejerforening, der ligeledes har fremsendt indsigelse vedr. det nye forslag til spildevandsplan.
Mødet med kommunen var godt, og der er forståelse for vores ønsker. Der er aftalt et opfølgningsmøde med kommunen.
 

Nyt affaldsregulativ
Som det fremgår neden for og af lokalpressen er der et nyt affaldsregulativ på vej. Regulativet rummer mulighed for at kommunen kan pålægge grundejere yderligere affaldsgebyr, hvis renovationsbilen skal bakke ifm. afhentning af affald. Bestyrelsen har fremsendt indsigelse til det nye affaldsregulativ med præcisering af, at dette forhold ikke skal gælde i sommerhusområderne, samt at vi ønsker, at Refa fortsat anvender de små renovationsbiler i vores område.
Indsigelsen kan ses her

 AFFALDSSORTERING!
Vi har som bestyrelse modtaget nedenstående fra det kommunale renovationsselskab REFA som informerer om forestående/kommende ændringer i renovations håndteringen:


23. december 2020
AFFALDSSORTERING!
Vi har som bestyrelse modtaget nedenstående fra det kommunale renovationsselskab REFA som informerer om forestående/kommende ændringer i renovations håndteringen:

Kære bestyrelse i sommerhus-grundejerforening på Lolland og Falster
Sikke et år 2020 har været – ingenting har været som det plejer. Corona har sendt en masse folk hjem og arbejde hjemmefra og ferien er blevet i holdt i Danmark. Sommerhusene har været fyldte som aldrig før. Det har givet helt nye oplevelser for os, der arbejder med skrald. Mængden af skrald er eksploderet i sommerhusområderne, mange ekstra sække, ændrede tømningsfrekvenser, propfyldte flaske og papir kuber og mange ekstra tømninger. Heldigvis har vores skraldemænd sørget for, at vi alle kommer af med vores skrald uge efter uge.
 Den 16. juni 2020 indgik et flertal i Folketinget aftalen ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”. Aftalen sætter nye krav til affaldssektoren blandt andet om en national indsamling og sortering heriblandt sommerhuse.
For REFA og for mange andre affaldsselskaber betyder det, at indsamlingen af skrald skal reorganiseres. Lige nu afventer vi den endelige affaldsbekendtgørelse, som endnu ikke er udmøntet i lov.
Når den udkommer starter arbejdet med de kommunale affaldsplaner, høringer, regulativer og udbud. En proces, som kan tage op til 2 år. Lige så snart REFA kender retningslinjerne vil vi invitere til dialog for sammen at finde den bedste fremtidige løsning. Vi håber på, at det bliver inden sommer 2021.
I er altid meget velkommen til at kontakte os hvis I har spørgsmål.
REFA ønsker jer og jeres familier en glædelig jul og et godt nytår og vi glæder os til et godt og frugtbart samarbejde.
Venlig hilsen
Lene Vind Sektionsleder
Telefon +45 54 84 14 64  •  Mobil: +45 30 45 35 56
lev@refa.dk


15. december 2020
Så er der nyt fra kommunen omkring kloakering.
Det ser ud til at der er lange udsigter inden der vil blive ettableret nyt kloakanlæg i vores område. På nedenstående link kan I se kommunens forslag til spildevandsplan 2020 til 2024 på nedenstående link:

https://www.guldborgsund.dk/hoeringer/2020/forslag-til-spildevandsplan-2020-2024
I skal kopierer linket og sætte det ind i jeres browser for at få det til at virke.22. oktober 2020  SIDSTE NYT OM GENERALFORSAMLINGEN !
Vi har beklageligvis igen været nødsaget til at udsætte den varslede generalforsamling, (som der også er udsendt skrivelse om til vore medlemmer).
Hvornår generalforsamlingen kan afholdes, kan vi ikke oplyse om på nuværende tidspunkt qoa de forsamlingsregler der jo i forbindelse medd coruna er gældende for tide.
Bestyrelsen følger situatione og vil vende tilbage, når der er smittetallene igen går den "rigtige" vej.


17. september 2020
SILDESTRUP STRAND GRUNDEJERFORENING
UDSKYDELSE AF GENERALFORSAMLING
planlagt til d. 17. OKTOBER 2020

 
COVID-19 er stadig en faktor, vi skal tage hensyn til i forbindelse med afholdelse af generalforsamling.
På baggrund af de seneste smittetal er det vores vurdering, at vi aht. smitterisikoen ikke kan gennemføre den planlagte generalforsamling til afholdelse d. 17. oktober jf. tidligere meddelelse.
Da bestyrelsen ikke har presserende emner til behandling på en generalforsamling, har bestyrelsen besluttet at udskyde den planlagte generalforsamling den 17. oktober 2020.
Der fastsættes pga usikkerheden med COVID-19 situationen ikke for nuværende en ny dato. Så snart bestyrelsen skønner det forsvarligt, vil der blive indkaldt til generalforsamling.
Vi medsender til orientering regnskab for 2019, budget for 2020 og formandens orientering.
Den siddende bestyrelse fortsætter arbejdet indtil næste generalforsamling og vil disponere ud fra det vedlagte budget.
Som meddelt i ’Formandens beretning’ ønsker jeg at udtræde af bestyrelsen. Hvis I har lyst til eller kender nogen, der kunne ønske at stille op som kandidat til næste generalforsamling, hører vi meget gerne fra jer.
Vi håber, at I på trods af COVID-19 har mulighed for at nyde livet i vores område og at vi alle er opmærksomme på de regler og anbefalinger, som regeringen har udstukket – herunder at være sammen på afstand.Vi vil holde jer orienteret på vores hjemmeside – www.sildestrupstrand.dk – hvis der kommer informationer af generel karakter og med betydning for grundejerne.
I er altid velkomne til at kontakte os på f.eks. www.sildestrupstrand.dk – kontakt bestyrelsen.

Sildestrup Strand 12. september 2020
Carl Erik Kragh-Jensen
FormandFormandens orientering 2019/2020
Bestyrelsen har arbejdet med de på sidste års generalforsamling aftalt opgaver og forslag. Corona-situationen har påvirket bestyrelsens arbejde og mødeaktivitet. Enkelte møder er dog gennemført som videomøder således, at kommunikation og koordinering af opgaver kunne fortsætte.
Corona var endvidere årsag til at årets generalforsamling måtte udsættes og at dette års Sankt Hans bål ved Sildestrup Købmanden måtte aflyses.
Som rapporteret i forrige periode mangler kommunen at overtage kloakkerne i den nordlige ende af Blommestien. Overdragelsen er endnu ikke helt afsluttet men forventes at ske. Tak til Kaj Jørgensen for at hjælpe med denne sag.
På generalforsamlingen i 2019 fik bestyrelsen til opgave at undersøge muligheden for at lukke Kystvej for gennemkørende biltrafik. Bestyrelsen har været i tæt dialog med kommunen om denne opgave, der anviser os, at ud over anmeldelse til de offentlige myndigheder kan lukning kun ske på grundlag af enighed med Elkenøre Grundejerforening. Denne enighed er endnu ikke opnået.
Grundejerforeningen bidrager til drift og vedligehold af hjertestartere opsat ved Sildestrup Købmanden og ved Campingpladsen. Der har heldigvis ikke været brug for hjertestarterne i perioden.
Toilet/vakuum systemet har også i denne periode været ramt af flere driftsstop. Bestyrelsen har i den anledning rykket Guldborgsund Forsyning for konkret besvarelse af tidlige fremsendte opfordring til driftsstabilisering og fremrykning af kloakering af ’det gamle område’. Vi har modtaget svar fra Guldborgsund Forsyning, som oplyser, at de prioriterer løsning af driftsstop meget højt og at de løbende planlægger vedligehold af systemet mhp. stabil drift. Svaret indeholder ingen tilkendegivelse mht. egentlig kloakering af området.
Vi har været i dialog med kommunen med henblik på at stoppe sammenlægning af grunde og bygning af store sommerhuse på Blommestien, fordi dette efterhånden vil give området karakter af ferieby, hvilket ikke var hensigten, da området blev udstykket og indlemmet i Sildestrup Strand Grundejerforeningen og fordi det er en udvikling, bestyrelsen ikke ønsker. Kommune er vendt tilbage med, at den igangværende udvikling ikke strider mod lokalplanen.
Formændene fra Grundejerforeningerne mødes med Guldborsund kommune primo oktober 2020, hvor følgende emner vil blive drøftet med kommunen:

Anlæggelse af sammenhængende cykelsti fra campingpladsen og ud til Bøtøskoven
Opfordring til kommunen om ikke at give tilladelse til store sommerhuse.
Forbedring af handicapramper
Ny badebro ved Sildestrup.
Helhedsplan for området
Kloakering af gammelt område.
Vejvedligeholdelse: Vejene er har i hele perioden være i god stand og vedligeholdt med en
sammensætning af vejmateriale og med en behandlingsmetode udviklet gennem de seneste år.
En kombination af ærtesten og fortovsstabilgrus udlagt og trukket i profil med vejhøvl. En
blanding af ærtesten og knust asfalt er anvendt på Blommestien og har vist gode egenskaber.
Der er dog brug for hyppigere vedligehold på Blommestien pga. den højere trafikbelastning
på Blommestien.
På baggrund af de senest års registrering af vedligeholdelsesopgaver og omkostninger på
vejene på Blommestien og i det ’det gamle område’ har bestyrelsen fundet anledning til at
udarbejde forslag til differentieret kontingent/vejbidrag.
Bestyrelsen har fået flere positive henvendelse om de opsatte skilte med opfordring til
hensynsfuld kørsel og bestyrelsen vil efter aftale opsætte flere skilte.
Det har dog nu senere vist sig, at opsætningsmetoden med et par stålstænger ikke er en
holdbar løsning, da skilte ved festlige lejligheder bliver trukket op og flyttet/fjernet og enkelte
grundejere fjerner skiltet, fordi de mener, det ikke er lovligt eller at de ikke vil ha´ skiltet
stående på lige netop deres rabat.
Skiltet/budskabet er ok, som det er, men vi vil finde en stærkere løsning til selve stativet med
jordankre eller en faststøbning, så skiltet bliver der, hvor det bliver sat.
Bestyrelse har foranlediget, at borde og bænke ved Sildestrup Strandsø er blevet renoveret og
opfordre alle til at benytte dette fælles rekreative område.
Der er fortsat enkelte medlemmer der ikke har registreret en e-mail og vi opfordrer hermed til
at alle registrerer en e-mail – dette kan ske via vores hjemmeside her eller direkte e-mail til
vores kasserer: Kasserer.sildestrupstrand@gmail.com.
Afslutningsvis vil jeg gerne takke for det spændende arbejde som formand for bestyrelsen,
men af helbredsmæssige årsager ønsker jeg at stoppe min deltagelse i bestyrelsesarbejdet. Tak
for godt samarbejde i bestyrelsen.
Carl Erik Kragh-Jensen