Seneste orientering formand

Orientering 2014-2015

Der skete ved sidste generalforsamling en del udskiftninger i bestyrelsen, vi fik 3 nye medlemmer ind i bestyrelsen.


Erik Østerholm Hansen havde besluttet at forlade arbejdet, og blev ved sin afgang udnævnt til æresmedlem for sit store og mangeårige arbejde for vores forening, heraf en del som formand.
Kasserer Ulla Stryhn havde solgt sit sommerhus, og var derfor ikke medlem længere, og Sven-Erik Heller ønskede heller ikke genvalg.

Der skal herfra lyde en stor tak til de 3 for deres store indsats på hvert deres post.
 
Så derfor skulle vi have ny kasserer, og det blev Randi Dalskjær. Ny vejformand blev Kai Olsen og til opsyn med de grønne områder valgtes Finn Larsen, som også var nyvalgt. Som ny suppleant valgtes John Olesen.

Der skal herfra lyde et velkommen til arbejdet og tak for en god indsats som har gjort overgangen let.
 
Vi har haft 6 bestyrelses møder i året, der er gået, hvor der altid er en masse, der skal drøftes bl.a. fartdæmpning på vores veje, vedligeholdelse af samme, henstillinger om beskæring af misligholdte grunde, og henvendelser fra medlemmer om stort og småt.
 
Vejene tager til stadighed en del af vores debat tid, det lykkedes jo os, midt på sommeren at få lavet en del af Sildestrup Øvej om til en 2-1 vej, frem til Stovby Ringvej, vi arbejder nu for at få det ført helt frem til Blommestien.
 
Cykelstien på Stovby Ringvej glippede jo nu igen Guldborgsund kommune havde ellers fået et tilsagn om et tilskud på 1,9 mil. fra statens cykel pulje fond, men så sig ikke i stand til, på grund af besparelser at skaffe resten.
 
Nu arbejder vi så sammen med trafik gruppen, der er nedsat på Marielyst, om at finde en løsning,
der kan gøre det lidt sikre at færdes til fods og på cykel, for som vi til stadighed hævder, er der utrolig mange fodgængere, fra de store sommerhuse på Blommestien, som går på denne vej, enten til stranden eller om til Marielyst .

 
Vejvedligeholdelsen, vil vi i den komne sommer, i det gamle område forsøge os med  fræsning,
og i en del af vejene vil forsøge os med en ny støv binder, et rest- produkt fra den Norske papir industri, som efterlader en hård støvfri overflade .
Blommestien vil vi klare med vejhøvl. Vinteren har gjort det vanskelig at holde vores veje, og kostet en del materialer, tid og penge, så derfor er vi hele tiden på jagt efter bedre løsninger, der kan holde lidt længere.
 
 Kloakering af det gamle område i Sildestrup og Elkenøre.
 
De grunde der har vakuum kloakering skal omkloakeres. Vores grunde afvandes i dag for det hvide vand (drænvand), grå vand (køkken og bad) og sorte vand (vakuum toilet). Det grå vand er indtil nu afledt via faskine på egen grund. Dette skal nu ændres således at det grå vand også ledes til rensningsanlæg sammen med det sorte vand. Ifølge kommunens spildevands plan skal det være klaret inden 2020,
 
Grundejer foreningen har sammen med Elkenøre været kaldt til møde hos Udvalget for Teknik og Miljø, hvor man præsenterede 3 muligheder:
- Traditionel kloakering
- Kloak ved tryksatte system (som i det åbne land )
- Et nyt vakuum system, hvor der placeres vakuum brønd i bagskel , hvor flere ejendomme kan tilslutte spild vand.
 
Ved den sidste løsning vil det være frit for den enkelte grundejer, om vakuum toilet skal konverteres til almindeligt toilet, eller om det ønskes bibeholdt som vakuum toilet med tilslutning til vakuum ledningen i stedet for til brønd.
 
Grundejer foreningerne gav tilslutning til at man arbejder videre med sidste plan, da den viser sig at være den der påfører den enkelte grundejer færrest omkostninger, men der er en lang sags behandling, og flere møder, når planen er klar vil den blive præsenteret for grundejerne ved et offentligt møde  .
 
Planen kan forventes forelagt byrådet i 2016 og derefter udført i perioden 2017-2019
 

Men inden man fortvivler helt kan det oplyses at der står i kloak planen, at der kan ikke opkræves tilslutnings gebyr, da der ved etableringen er betalt 1 gang, så det er kun arbejdet på egen grund, der er for grundejerens regning.
 
Bestyrelsen har valgt at inviterer Projekt leder i Guldborgsund Forsyning Thomas Fjeldving til at komme på vores generalforsamling og orientere om planen, så det vil blive mere teknisk korrekt end jeg kan klare her, og samtidig kan han svare på de spørgsmål det rejser ,  bl andet hvordan man forholder sig hvis man skal hen og lave forandringer ved sit hus, ind til planen er gennemført  .
 
Afvandingen af Blommestien driller stadig, en enkelt grund slås med at komme af med overflade vandet vi formoder at det er en ledning der er stoppet og den skal vi have fundet og renset så det er her, vi må bruge midler fra pumpefonden, da forsyningen kun klarer de afløb, der er etableret i gl. Sydfalster kommunes tid.
 
Opdateringen af vores hjemmeside er nu afsluttet og vi anmoder om at man registrerer sin e-mail på hjemmesiden, så vil bestyrelsen have mulighed for udvidet brug af e-mail direkte til jer.
 
Igen i år er der bål på stranden Sct. Hans Aften, som tændes kl 21,30
Vi arbejder på at få et sangkor til at synge for bl.a. på midsommer visen.
Men i den skrivende stund er det ikke helt på plads endnu.
 
Generalforsamlingen afholdes igen i år på Marielyst Ny Camping, Sildestrup Øvej 14 a, hvor der pr. 15. april er kommet ny ejer, nemlig Jimmi Nielsen, som vi  byder velkommen og håber vi kan fortsætte det gode samarbejde med .

 
Generalforsamlingen afholdes den lørdag den 11. juli 2015 kl. 10.00
 

Mød op og hør mere om årets gang i foreningen og giv jeres mening om vores arbejde og stil de spørgsmål I vil have besvaret. Og hør indlægget om hvordan den komne kloakering skal foregå
 
Her vil jeg uddybe flere af de emner jeg her har beskrevet.
 
Vi slutter traditionen tro, med ta´ selv sildebord og pålæg.
 

Vel mødt 
Kaj  Jørgensen