Indkaldelse og indkomne forslag

SILDESTRUP STRAND GRUNDEJERFORENING

 

 

Der indkaldes hermed til den årlige generalforsamling i 2017

 

 Lørdag den 8. juli 2017 kl. 10.00Marielyst Ny Camping, Sildestrup Øvej 14 A

 
 

 
DAGSORDEN:
 
 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2016 til godkendelse
 4. Godkendelse af budget for 2017
 5. Fastlæggelse af eventuel ændring af årskontingent ud over udviklingen i nettoprisindekset
 6. Eventuelt oplæg vedrørende vejvedligeholdelse ved ekstern ekspert
 7. Indkomne forslag, jf. bilag 1
  • Vedligeholdelse af stikvej
  • Veje renoveres med knust asfalt/genbrugsasfalt
  • Oplæg til generalforsamlingsbeslutning vedr. fartnedsættelse, herunder etablering af bump og opsætning af skilte
  • Oplæg til generalforsamlingsbeslutning om eventuel økonomisk støtte til Marielyst Strandkirkee.    75-års jubilæumsfest
 8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 1 bestyrelsesmedlem for 1 årPå valg er:
  • Kaj Jørgensen– modtager ikke genvalg
  • Bjarne Dahl – modtager genvalg
  • Anni Jeppesen– modtager genvalg
  • Bjarne Wulff – modtager valg som bestyrelsesmedlem
  • Nyvalg af et yderligere bestyrelsesmedlem for 1 år, da Kai Olsen ønsker at udtræde af bestyrelsen
 9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for henholdsvis 2 år og 1 år
  • Bjarne Wulff – modtager genvalg som bestyrelsesmedlem
  • John Olesen ønsker at udtræde som bestyrelsessuppleant
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant – begge for 2 år
  • Gitte Larsen – modtager genvalg 
  • Valg af revisorsuppleant
 11. Pumpelaug
 12. Eventuelt


Efter generalforsamlingen vil der i lighed med tidligere blive serveret sild og lidt pålæg for ikke sildespisere. Vi glæder os til at se jer.
 
 
Med venlig hilsen
 
 
Bestyrelsen
 
 
HUSK at registrere din emailadresse og telefonnummer på foreningens hjemmeside www.sildestrupstrand.dk.  Hvis du får ny privatadresse, husk at meddele os dette, så vi kan komme i kontakt med dig. På forhånd tak.
--------------------------------------------------------------------------


 
Orientering 2016-2017
 

Igen er et år gået og 2016 har været uden de udfordringer, vi havde forrige år med store nedbørsmængder. 

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder, hvor vi altid har en masse emner at debattere, men det gennemgående emne har været vejvedligeholdelse og mulighed for at etablere fartbegrænsning på 30 km/t.

Vedligeholdelse af vores veje kræver en del, men i år har det været lidt nemmere at vedligeholde dem p.g.a et fornuftigt vejr uden de store mængder regn.
Stikvejene skal de enkelte grundejere selv holde, men de får stillet de fornødne mængder materiale til  rådighed, det er noget, som er nedskrevet i vores ”Regler for vejvedligeholdelse”.
Men jeg kan røbe, at vi allerede nu har fået et par forslag om, at grundejerforeningen også skal overtage vedligeholdelse af stikvejene. På generalforsamlingen skal medlemmerne tage stilling til dette forslag, men vi kommer til at oplyse, at det kan vi ikke gøre med det nuværende kontingent, så det vil kræve en forhøjelse.

Cykelstien på Stovby Ringvej står stadig på vores ønskeliste, men hvordan chancerne er, tør jeg ikke rigtigt bedømme, man hævder jo fra politisk side, at økonomien er i bedring i vores kommune, men vi er i et valgår, så det skal man nok være forsigtig med at lægge for meget i.

Bestyrelsen har i det forgangne år arbejdet med hastigheds begrænsninger på vores veje, men det er en besværlig proces hos politi og kommunen. Nu på det sidste er kravet fra kommunen, at der skal laves en hel del bump og når det kommer til stykket, er det spørgsmålet, om det er pengene værd, for hvor mange vil respektere det.

Vi har også et forslag med om at yde støtte til Strandkirken på Marielyst. Man har tidligere fået midler fra Væggerløse kirke, men det er der sat en stopper for fra Kirkeministeriet, da Strandkirken er en selvejende kirke. Bestyrelsen fremsætter forslag på generalforsamling om at give beskeden økonomisk støtte til Strandkirken.

Formandsskabet, bestående af samtlige formænd i hele Marielyst området i alt 10 formænd, mødes et par gange om året og udveksler erfaringer, en god måde at lære af hinanden på.

Vandproblemer har ikke givet de store bekymringer, men vi fik jo en gevaldig storm her i vinter, som gjorde os opmærksomme på, hvor vigtige vores diger er for området. Forspillet lignede jo lidt 1872, hvor vestenvinden i flere dage havde blæst vandet op i den Botniske Bugt for derefter pludselig at gå om i øst og presse det tilbage med en gevaldig kraft. Der blev dog ingen oversvømmelse hos os.
Men vandet nåede helt op til digefoden på fordiget. Vi er dog væsentlig bedre stillet end dengang, for nyhedsmedierne kunne med centimeters nøjagtighed sige, hvor højt vandet ville stige.

Vi arbejder stadig på at få flest mulige email adresser på vores medlemmer, så vi kan henvende os elektronisk til dem, hvilket vi ser som en nødvendighed, da det ikke er let at forudse hvad der sker med vores postvæsen. Vi har p.t. ca. 150 ud af 450 medlemmers mailadresse – så venligst send os din mailadresse, hvis du ikke allerede har gjort det  – send den til sildestrupstrand@gmail.com

Igen i år vil der være bål på stranden Sankt Hans aften. Bålet tændes kl. 21.30 og alle er velkomne til at være med til at fejre midsommer.

Generalforsamlingen afholdes igen i år på Marielyst Ny Camping Sildestrup Øvej 14A lørdag den 8. juli 2017 kl 10.00.

Mød op og hør mere om årets gang i vores forening, giv jeres mening til kende og vær med til at stemme om de forslag, der er stillet.
Vi slutter traditionen tro med ta’selv sildebord og pålæg,
 
Vel mødt 
 Kaj Jørgensen

 
 
--------------------------------------------------------------------------BILAG 1:

Generalforsamling 8. juli 2017 i Sildestrup Strand Grundejerforening
 
Punkt 7           Indkomne forslag.
 
a.          Vedligeholdelse af stikveje
 
Fra Bodil Løjmand, Jasminvej 56, 4872 Idestrup
 
”Vedligeholdelse af stikvejene er aktuel. Dette bedes I tage med på ovennævnte generalforsamling. 
 
Jasminvej 50-64 – her har 1 hus helårsattest – nemlig 56. Mange af husene bliver brugt rigtig meget uden for sommer perioden.
 
Lidt om disse veje – huller og højt græs midt på vejen – et generelt problem. Denne vedligeholdelse bør tages op til drøftelse. Derfor dette brev.”
 
Fra Frede Vest Hansen, Blåbærvænget 4, 4872 Idestrup
 
”Sildestrup Strand Grundejerforening renoverer og vedligeholder alle veje som er beliggende i grundejerforeningens område incl. stikveje.
 
Begrundelse.
 
Der er mange stikveje som er i dårlig stand og vores område fremstår slidt og ikke i særlig god stand, jeg synes det er i alles interesse at området ser pænt og indbydende ud. Det er heller ikke klart hvad der er stikvej, jeg bor på Blåbærvænget som fortsætter til Uglevej under Elkenøre strand, men bruges i stor udstrækning som gennemkørsel til Elkenøre.”
 
Bestyrelsens kommentarer og indstilling til generalforsamlingen om kontingensforhøjelse, såfremt ovennævnte vedtages.
 
I foreningens ”Regler for vedligeholdelse af veje er det klar defineret, hvilke veje der indgår i foreningens vedligeholdelsesprogram – se vedtægterne her: 
 
http://www.sildestrupstrand.dk/?id=152&c=Vedligeholdelse-af-veje
 
Hvis dette forslag vedtages vil foreningens vejentreprenør tillige få opgaven med at vedligeholde stikvejene.
 
Bestyrelsen har beregnet den økonomiske konsekvens af dette forslag og det vurderes, at det er nødvendigt at hæve kontingentet med kr. 90,00 pr. år, hvis det besluttes at vedtage dette forslag.
 
Bestyrelsen indstiller som følge heraf til generalforsamlingen, at kontingentet fra og med 2018 forhøjes med kr. 90,00, hvis forslaget om inddragelse af stikvejene i den ordinære vejvedligeholdelse vedtages. 
 
b.          Veje renoveres med knust asfalt/genbrugsasfalt
 
Fra Frede Vest Hansen, Blåbærvænget 4, 4872 Idestrup
 
”Vejene renoveres med knust asfalt/genbrugsasfalt.”
 
Begrundelse.
 
Jeg synes man skal bruge knust asfalt/genbrugsasfalt for det er mere holdbart og derfor billigere på sigt.”


 
Bestyrelsens bemærkninger til forslaget
 
Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling drøftet og behandlet forskellige vedligeholdelses- metoder med henblik på at opnå en mere holdbar løsning. Der er desværre ingen entydig eller nem løsning for at skabe holdbare grusveje. Nærværende kommentering af forslaget vedr. anvendelse af knust asfalt har bestyrelsen fundet anledning til, fordi holdningen i bestyrelsen, ligesom blandt grundejerne, er delte mht. anvendelse af knust asfalt. Vi har med dette oplæg til hensigt at oplyse objektivt om vedligeholdelse af grusveje.
 
Fra erfaringer og anbefalinger fra andre grundejerforeninger og rapporter kan det konkluderes:
 
At  det er vand, der er grusvejens største ’fjende’ ift. en holdbar overflade.
At  store tunge køretøjer ofte er årsag til, at der kommer huller i slidlaget 
At  grusveje kun kan gøres holdbare ved, at der opbygges en holdbar bund med pilhøjde på vejprofilen og tilstrækkelig afledning i vejrabatterne. 
At  slidlaget skal udføres i et materiale, der kan komprimeres   
At  knust asfalt, knust beton og stabilgrus alle er egnede materialer til grusveje med hver deres fordele og ulemper – men afgørende er, at sammensætning af kornstørrelse er forudsætning for, at materialet kan komprimeres og skabe en holdbar overflade/slidlag.
 
 
 
 
 
Der er et væsentligt forhold, der skal tage med i betragtningerne vedr. anvendelse af knust asfalt.  Knust asfalt er defineret som farligt affald. Det betyder, at hvis der i det gamle område på et tidspunkt skal opgraves til nye kloakker jf. orienteringen på generalforsamlingen i 2015, må det opgravede materiale ikke genanvendes, men skal deponeres som farligt affald, hvilket vil betyde en betydelig ekstraudgift (omkostningsniveauet fremgår af Møllehøj rapporten).
 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=49200 - Cirkulære vedr. deponering af knust asfalt kan ses her. 
 
Følgende rapporter er der søgt inspiration og oplysninger i:
 
http://boetoe.dk/Grusvejsbelaegning_rapp.pdf - Grusvej-belægning i Mols Bjerge: 
http://www.of-mollehoj.dk/wp-content/uploads/2016/02/Bel%C3%A6gningsanalyse-O.F.M%C3%B8lleh%C3%B8j-Hedehusene.pdf - Belægningsanalyse Møllehøj: 
https://erfaland.dk/ekspertblogs/vedligehold-af-grusveje.html - Vedligeholdelse af grusveje: 
http://www.landligger.dk/sandet/Artikler/Grusvejene/tabid/362/Default.aspx - Ikke BARE en grusvej – Grundejerforeningen på Sandet.
 
I de seneste 10-15 år er der i det gamle området foretaget afprøvning af forskellige metoder og materiale, uden at der er fundet en egentlig mere holdbar løsning. I forbindelse med den løbende vedligeholdelse er der fyldt en del ekstra materiale på vejene med det resultat, at vejene er blevet højere og bredere, men der opstår fortsat hyppigt huller og typisk de samme steder. I perioden er der bl.a. afprøvet vejhøvl, vejfræsning, materialebinding med ’harpiks-lignende’ materiale, der er anvendt forskellige kombinationer af grusmaterialer og senest knust beton. Men resultatet er, at vejene fortsat ikke har den nødvendige afvanding og dermed holdbarhed. Det seneste materiale – knust beton - er for groft i størrelse således, at det ikke er venligt for gående og cyklister.
 
Det synes derfor nærliggende at konkludere, at indsatsen skal fokusere på:
 
At  der etableres den korrekte profil og afvanding af vejene        
At materialets sammensætning mht. egenskaber for komprimering er vigtigere end, om det er grus, beton eller asfalt. 
At  udlægning og vedligehold skal foretages med rette maskiner og kompetence således, at der etableres og løbende vedligeholdes en pilhøjde på vejene og et nødvendig slidlag.
 
På denne baggrund og disse fakta har bestyrelsen igangsat arbejde med at forbedre profilen på Jasminvej med den rette sammensætning af stabilgrus. Formålet hermed er at skabe den nødvendige afvanding og med et materiale, der kan komprimeres og dermed skabe bedre holdbarhed. Valget er faldet på Jasminvej, fordi denne er trafikeret og ofte med flere huller. Materialevalget er sket ud fra gældende regler for vejvedligeholdelse og hensyntagen til den kritik, der har været mht. materialestørrelsen på knust beton. Bestyrelsen plan er, at afprøvningen på Jasminvej skal danne grundlag for det videre arbejde herunder bl.a. konklusion om, der er behov for at forbedre vejkassen og afvanding i rabatterne. Profilopbygningen med knust asfalt vil endvidere blive igangsat på Blommestien ved førstkommende vedligeholdelsesopgave på Blommestien.
 
Til generalforsamlingen vil bestyrelsen indenfor rimelig budgetramme forsøge at få uvildig konsulent til at komme til generalforsamlingen og uddybe emnet dvs. fordele og ulemper vedrørende anvendelse af knust beton, knust asfalt og stabilgrus henset til pris, holdbarhed, miljø m.v., således at generalforsamlingen kan få et uvildigt input og objektivt beslutningsgrundlag.
 
Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at generalforsamlingen tilslutter sig den af bestyrelsens igangsatte plan for etablering af korrekt vejprofil og materialevalg og også bemyndiger bestyrelsen til at igangsætte afprøvning og brug af knust asfalt i det gamle område, hvis dette findes økonomisk eller teknisk fordelsagtig. 


 
c.         Oplæg til generalforsamlingsbeslutning vedr. fartnedsættelse, herunder etablering af bump og opsætning af skilte
 
Foreningens forslag til fartdæmpning er behandlet i Guldborgsund Kommune og hos politiet, som er vendt tilbage med krav om oversigt over placering af skilte og bump. Sidstnævnte er et krav, hvis man ønsker farten nedsat til 30 km. Vi har afholdt møde med kommunen bistået af landinspektør. 
 
Ifølge reglerne må der ikke være mere end 75 m mellem bumpene og det første skal være 25 m inde på vejen. Det indebærer, at der skal etableres 29 bump og opsættes 8 skilte. 
 
Bumpene forventes etableret af det anvendte vejmateriale og vil således ikke være til større gene ved vejvedligeholdelsen.
 
Udgiften estimeres til ca. kr. 116.100,00 incl. moms, fordelt på 29 bump af kr. 3.400,00 og 8 skilte til en pris af i alt kr. 17.500,00. Hvis bumpene skal skiltes, vil udgiften hertil skulle tillægges det oplyste beløb.
 
Udgiften kan afholdes af foreningens formue.
 
Generalforsamlingen bedes tage stilling til, om projektet skal gennemføres.d.       Oplæg til generalforsamlingen om eventuel økonomisk støtte til Marielyst Strandkirke
 
Marielyst Strandkirke har henvendt sig til strandgrundejerforeningerne i området med en bøn om hjælp til bevaring og fortsat drift af strandkirken, idet støtten fra Folkekirken er bortfaldet. 
 
Bestyrelsen foreslår i givet fald et beløb svarende til kr. 5,00 pr. medlem pr. år. Bestyrelsen vurderer, at dette kan ske inden for eksisterende kontingent.
 
Generalforsamlingen bedes tage stilling til, om foreningen med virkning fra 2018 skal støtte Marielyst Strandkirke og i givet fald med det foreslåede beløb eller et mindre/større beløb.e.       75-års jubilæumsfest – oplæg til generalforsamlingsbeslutning
Sildestrup Strand Grundejerforening fejrede sin 60 års fødselsdag i Idestrup Forsamlingshus den 4. september 2004 med spisning og dans samt transport frem og tilbage fra sommerhusområdet.
 
Foreningen har 75 års jubilæum i 2019. Det er bestyrelsens forslag, at skal 75 års fødselsdagen festligholdes bliver det med medlemmers hjælp og planlægning i et festudvalg.
 
Fødselsdagen kunne måske også holdes på vores store parkeringsplads med grillpølser og øl/ vand samt eventuelt aktiviteter for børnene/ voksne.  Billetter købes til arrangementet.
 

Bestyrelsen ønsker generalforsamlingens tilkendegivelse om:
Skal foreningens 75 års jubilæum markeres med en fest?
Hvis det skal fejres – foreslår bestyrelsen
     -at foreningen sponsorerer ca. kr. 5.000 f.eks. til transport fra/til området
            eller generelle grundomkostninger til leje af udstyr mv.
     -at der vælges 3-5 personer til festudvalget, der udarbejder endelig forslag til jubilæumsfest. Med venlig hilsen

 
Bestyrelsen