Vedtægter

VEDTÆGTER FOR SILDESTRUP STRAND GRUNDEJERFORENING
 
Nærværende vedtægt erstatter vedtægt vedtaget på
generalforsamling den 11. juli 1970 med senere ændringer.
Revideret med ændringer vedtaget på generalforsamling den 13. juli 2013 og 9. juli 2016

 
 
 
§ 1.
Navn og hjemsted
 
1.1 Grundejerforeningens navn er "Sildestrup Strand Grundejerforening", i det følgende benævnt "Foreningen".
 
1.2 Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune. Foreningens værneting er Retten i Nykøbing F.
 
 
§ 2.
Område
 
2.1  Foreningens geografiske område fremgår af tegningsbilag.
 
 
§ 3.
Formål
 
3.1 Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser og repræsentere medlemmerne over for myndighederne i spørgsmål af fælles interesse.
 
3.2 Foreningens formål er tillige at forestå driften og vedligeholdelsen af private fællesveje og skiltning i delområde I samt at eje og forestå driften og vedligeholdelsen af fællesarealer i delområderne II og III.
 
3.3 Driften og vedligeholdelsen af fællesarealet omfatter blandt andet pasning af de grønne områder og søer i delområderne II og III, vedligeholdelse af veje og stier m.v. herunder eventuelle legepladser og boldbaner samt skilte.
 
3.4 Forsyningsledninger, afløbsledninger m.v. på foreningens arealer, som ikke ejes af grundejerforeningen, drives af de respektive ejere, herunder forsyningsselskaber, der tillige forestår vedligeholdelse og nødvendig udskiftning af ledningerne.
 
 
§ 4.
Medlemmer
 
4.1 De til enhver tid værende ejere af ejendommene i foreningens geografiske område er berettiget og forpligtet til at være medlem af foreningen.
 
4.2 Ejere af ejendomme markeret med grå skygge på tegningsbilaget er berettiget men ikke forpligtet til at være medlem af foreningen.
 
4.3 Medlemspligten indtræder på overtagelsesdagen i følge adkomstdokument. Medlemspligten vedvarer, indtil medlemmet overdrager sin ejendom. Skæringsdag for udtræden er overtagelsesdagen ifølge adkomstdokumentet.
 
4.4 Et medlem betaler årskontingent fra det tidspunkt, hvor det har pligt til at være medlem af foreningen. F.s.v.a. udbyderne af parceller i delområde II og III betales dog først årskontingent, når parcellen videreoverdrages eller når bebyggelse, opført i eget regi, tages i anvendelse, dog ikke som prøvehus. Medlemmer frigøres, når adkomstdokument til ny ejer er tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger og eventuel gæld til foreningen er berigtiget.
 
4.5 Refusionsopgørelse mellem en tidligere ejer og erhververen skal indeholde en opgørelse over forpligtelserne over for foreningen. Parterne hæfter in solidum for skyldige beløb til foreningen pr. overtagelsesdagen. Refusionsopgørelsen mellem den tidligere ejer og erhververen er i øvrigt foreningen uvedkommende.
 
4.6 Når et medlem ved et salg af sin ejendom udtræder af foreningen, har det udtrædende medlem ingen krav på det af vedkommende erlagte kontingent eller nogen andel i foreningens formue. Erhververen indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser over for foreningen.
 

 
§ 5.
Pligter
 
5.1 Ethvert medlem er underkastet foreningens til enhver tid gældende vedtægter samt de af foreningen lovligt vedtagne regler og beslutninger.
 
5.2 Dog kan der aldrig pålægges det enkelte medlem økonomiske for­pligtelser ud over, hvad der følger af hensynet til ejernes fælles interesser, jfr. § 3. Således kan et medlem ikke forpligtes økonomisk ud over det af generalforsamlingen vedtagne årskontingent.
 
5.3 Ethvert medlem er pligtig at holde sin grund i orden, herunder at holde den fri for frøbærende ukrudt. Der må ikke permanent henstilles campingvogne eller permanent opslås teltlejr på ejendommene. Vedrørende hegning og beplantning m.m. henvises til tinglyst deklaration for delområde I og lokalplaner gældende for områderne.
 
5.4 Opfylder medlemmet ikke sine forpligtelser i forbindelse med vedligeholdelse og beplantning, er foreningen berettiget til efter den 23. juni at lade arbejdet udføre for medlemmets regning.
 
5.5 Påfører et medlem i øvrigt foreningen udgifter, som følge af f.eks. ekstraordinære arbejder på medlemmets egen grund, er medlemmet forpligtet til at refundere foreningen udgifterne.
 
 
§ 6.
Indskud/Årskontingent
 
6.1 For hver ejendom betales ved indmeldelsen et indskud til foreningen. F.s.v.a. udbyderne af parceller i delområde II og III betales dog først indskud, når parcellen videreoverdrages eller når bebyggelse, opført i eget regi, tages i anvendelse, dog ikke som prøvehus. Størrelsen af indskuddet fastsættes af generalforsamlingen. Indskuddet udgør i 2007 kr. 400,00.
 
6.2 For hver ejendom betales et årskontingent til foreningen, jævnfør dog punkt 4.4. Årskontingentet for 2007 udgør kr. 246,00.
 
6.3 Årskontingentet reguleres hvert år i hele kroner med udviklingen i nettoprisindekset fra december 1 år før opkrævningsåret til december året før opkrævningsåret. (For kontingent for 2007 udviklingen i nettoprisindekset for december 2005 til december 2006). Reguleringer af årskontingentet herudover skal vedtages af generalforsamlingen.
 
 
§ 7.
Betaling
 
7.1 Årskontingentet opkræves en gang årligt i februar måned.
 
7.2 Årskontingentet betales senest 1. april efter påkrav.
 
7.3 Restance med betaling af årskontingent/indskud til foreningen medfører, at det pågældende medlems stemmeret suspenderes, indtil restancen og eventuelle omkostninger i forbindelse med opkrævningen er behørigt betalt, ligesom medlemmet ikke kan vælges til tillidshverv i bestyrelsen. Restancer kan inddrives ved inkasso.
 
7.4 Ved ikke rettidig betaling af skyldige beløb, skal det pågældende medlem betale alle de med inddrivelsen af beløbet forbundne omkostninger og tillige et rentebeløb på 2% pr. påbegyndt måned af det skyldige beløb.
 
 
§ 8.
Hæftelse
 
8.1 I forhold til tredjemand hæfter medlemmerne ikke for foreningens forpligtelser med andet end deres respektive andele i foreningens formue.
 
8.2 I forholdet til foreningen hæfter medlemmerne personligt og pro rata i henhold til ovennævnte fordelingsregler, der gælder for deres tilsvar af årskontingent til foreningen, jfr. § 6.
 
 
§ 9.
Generalforsamling
 
9.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
 
9.2 Den ordinære generalforsamling i foreningen afholdes hvert år den anden lørdag i juli måned.
 
9.3 Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne, fremsendt enten som e-mail eller med almindelig post. Dagsorden, der fastsættes af bestyrelsen, skal følge med indkaldelsen til generalforsamlingen. Det samme gælder det underskrevne årsregnskab samt forslag til budget for det følgende regnskabsår.
 
 
§ 10.
Ordinær generalforsamling
 
10.1 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal have følgende punkter:
 
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4. Godkendelse af budget.
5. Fastsættelse af eventuel ændring af årskontingent ud over det i stk. 6.3 anførte.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af suppleanter.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
10. Eventuelt.
 
10.2 Forslag, som medlemmerne ønsker optaget under punkt 6, skal skriftligt indgives til bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingen. Indkomne forslag vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside og opsat i foreningens udhængsskab på Sildestrup Øvej senest 1 uge før generalforsamlingen. Punkter, der ikke er optaget på dagsordenen, eller er medlemmerne bekendt i medfør af nærværende bestemmelse, kan ikke sættes under afstemning.
 
 
§ 11.
Beslutninger
 
11.1 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen, suppleant, kasserer, revisor eller revisorsuppleant for foreningen.
 
11.2 Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, med mindre vedtægterne bestemmer andet.
 
11.3 Afstemning skal ske ved håndsoprækning, med mindre skriftlig afstemning begæres af mindst 5 medlemmer. Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt.
 
11.4  Adgang til generalforsamlingen har foreningens medlemmer med ægtefælle/samlever/regi-streret partner samt foreningens administrator og revisor.
 
11.5 Ved stemmeafgivning tildeles et medlem en stemme pr. ejendom for hvilke, der er betalt indskud og årskontingent, dog maksimalt 5 stemmer.
 
11.6 Til vedtagelse af vedtægtsændringer og væsentlige ændringer af fælles bestanddele samt ophævelse af foreningen fordres, at mindst 2/3 af foreningens medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen og at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmer afgives til fordel for forslaget.
 
11.7 Er der på en generalforsamling ikke mødt det fornødne antal stemmeberettigede, men forslaget dog opnår den nævnte majoritet af de afgivne stemmer, indkaldes foreningens medlemmer til en ekstraordinær generalforsamling, som skal afholdes inden én måned efter den første generalforsamling. På denne ekstraordinære generalforsamling vedtages forslaget uden hensyn til de mødendes antal, når 2/3 af de repræsenterede stemmer afgives til fordel af forslaget.
 
 

 
§ 12.
Protokollat
 
12.1 De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og behandlede sager indføres i foreningens forhandlingsprotokollat, der godkendes af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

12.2 Referatet offentliggøres på foreningens hjemmeside og opsættes i foreningens glasskab på Sildestrup Øvej. Enkelte eksemplarer lægges i postkassen ved glasskabet til fri afhentning.
 
 
§ 13.
Ekstraordinær generalforsamling
 
13.1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling kræver det, når bestyrelsen skønner det formålstjenligt, eller når medlemmer, som repræsenterer mindst 30 medlemmer af foreningen, skriftligt anmoder herom.
 
13.2 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med samme varsel og på samme måde som til den ordinære generalforsamling.
 
13.3 Såfremt den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter ønske af medlemmer, skal disse samtidig med begæringen meddele, hvilke emner der ønskes behandlet, og bestyrelsen er herefter forpligtet til senest 14 dage efter at udsende indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling.
 
13.4 Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling samtidig med indkaldelse til ordinær generalforsamling, således at ekstraordinær generalforsamling afholdes umiddelbart i fortsættelse af ordinær generalforsamling.
 
 
§ 14.
Bestyrelsen
 
14.1 Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer og 2 suppleanter, som vælges på foreningens ordinære generalforsamling.
 
14.2 Valgbar til bestyrelsen er ethvert myndigt personligt medlem.
 
14.3 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.
 
14.4 Bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter vælges for en 2-årig periode. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan genvælges. Halvdelen af bestyrelsen er på valg på hver ordinære generalforsamling.
 
14.5 Bestyrelsen varetager ledelsen af grundejerforeningen og har ansvaret for at udføre foreningens opgaver i henhold til vedtægterne og generalforsamlingens beslutninger.
 
14.6 Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet. Til kassereren kan udbetales vederlag på kr. 15,00 pr. medlem beregnet ved årskontingent for 2007. Vederlaget reguleres svarende til årskontingentet, jævnfør punkt 6.3.

14.7 Bestyrelsen kan til løsning af særlige opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af medlemmer af foreningen såvel inden for som uden for bestyrelsen.
 
14.8 Bestyrelsen kan overdrage foreningens administrative opgaver eller dele heraf til en ekstern administrator.
 
14.9 Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden eller to medlemmer af bestyrelsen finder det nødvendigt.
 
14.10 Over det under forhandlingerne passerede føres et protokollat, der skal godkendes af bestyrelsen på næstfølgende bestyrelsesmøde.
 
14.11 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Mindst et af de tilstedeværende medlemmer skal være formanden eller næstformanden.
 
14.12 Bestyrelsens beslutninger træffes ved stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme den afgørende.
 
14.13 Bestyrelsen kan ved en forretningsorden fastsætte nærmere regler for sit virke.
 
14.14 Bestyrelsen er berettiget til under ansvar over for generalforsam­lingen i fornødent omfang at engagere lønnet medhjælp i sager, hvor dette skønnes nødvendigt af hensyn til opfyldelse af de pligter, som påhviler foreningen.
 
 
§ 15.
Tegningsregel
 
15.1 Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel over for offentlig myndighed som over for private, og råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne og de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger.
 
15.2 Foreningen tegnes overfor tredjemand af formanden og to bestyrelsesmedlemmer i forening.
 
15.3 Ved køb, afhændelse og pantsætning af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse. Køb, afhændelse og pantsætning af fast ejendom kan dog kun foretages efter vedtagelse på en generalforsamling.
 

 
§ 16.
Regnskabsåret
 
16.1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
 
16.2 Regnskabet skal være revisorerne i hænde inden den 1. marts. Det reviderede regnskab tilstilles bestyrelsen inden 1. april. Det reviderede regnskabet med revisorpåtegning udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til ordinær generalforsamling.
 
16.3 Revisorerne har til enhver tid ret til at efterse kassebeholdningen og regnskabsbøgerne med bilag og skal foretage kritisk revision.
 
16.4 Foreningens midler placeres af bestyrelsen bedst muligt i et pengeinstitut.
 
16.5 På hvert års ordinære generalforsamling kan vælges en statsautoriseret eller registreret revisor, som skal revidere foreningens års­regnskab.
 
16.6 Revisor kan genvælges.
 
 
§ 17.
Påtaleberettiget
 
17.1 Foreningen, de enkelte medlemmer af foreningen og Guldborgsund Kommune er påtaleberettigede.
 
17.2 Foreningens bestyrelse udøver i øvrigt den påtaleret, der tillægges foreningen i servitutter m.v. Dette gælder dog ikke servitutter, der alene vedrører den enkelte grundejer.
 
 
 
oooOooo
 

 
Således vedtaget på generalforsamling den 13. juli 2013 og 9. juli 2016
 
 
For Sildestrup Strand Grundejerforening:
 
 
 
Kaj Jørgensen, formand
Carl Erik Kragh-Jensen, næstformand
Randi Dalskjær
Anni Jeppesen
Kai Olsen
Finn Larsen
Bjarne Dahl